Dluh na svozu komunálního odpadu I.

Mezi dluhy, se kterými se někteří lidé potýkají, patří i nezaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu, přesněji poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí. Příčinou je někdy i skutečnost, že tento poplatek není upraven pro všechny obce jednotně, ale každá obec si vytváří svou vlastní úpravu prostřednictvím vyhlášky. Zároveň si volí, zda bude poplatek vybírat podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o odpadech.

Pokud se obec řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pak mezi poplatníky patří fyzické osoby, které:

– mají v obci trvalý pobyt,

– mají podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

– mají podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

– mají udělenu mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

– mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může podle tohoto zákona poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Zákon ovšem řeší i možnost osvobození od tohoto poplatku. Automaticky jsou osvobozeny osoby, mající v obci trvalý pobyt, pokud jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy; dále, pokud jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Tento místní poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům. Konkrétní výši sazby si určuje sama obec, zákon jen udává horní hranici na osobu a kalendářní rok.

A jaká je sankce za nezaplacení poplatku včas nebo v plné výši? Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. Obecní úřad poplatek vyměří zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka je-li jich více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. Bez zajímavosti jistě není skutečnost, že obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.