Dluh na svozu komunálního odpadu II.

Druhým předpisem, který si obec může vybrat, je zákon č. 185/2005 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek přirozeně není možné stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad, jehož se týká předchozí článek.

Poplatníkem tohoto poplatku podle zákona o odpadech je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Na rozdíl od zákona o místních poplatcích zde není vazba na trvalé bydliště.

Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu.

Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

Pro úplnost je nutno dodat, že není vyloučeno, že člověk může poplatek platit vícekrát – např. si nechal trvalé bydliště u rodičů, žijících v obci, která se ve věci tohoto poplatku řídí zákonem o místních poplatcích, ale odstěhoval se do bytu, který si koupil v obci, jež se řídí zákonem odpadech. Některé obce umožňují požádat o odpuštění tohoto poplatku, pokud jim jejich obyvatel prokáže, že bydlí a hradí poplatek v jiné obci. Není na to však automaticky nárok, člověk musí být sám aktivní, zjistit si, jestli je to možné a pokud ano, o odpuštění požádat.

Pokud není poplatek zaplacen, může jej obec samozřejmě vymáhat. Dojde-li v rámci vymáhání až k exekuci, patří tento poplatek mezi tzv. přednostní pohledávky.