Dluh na výživném II.

Prostřednictvím výkonu rozhodnutí

Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, jímž je stanovena vyživovací povinnost, je exekučním titulem. To znamená, že v případě, kdy povinný výživné nehradí, může oprávněný (obvykle zákonný zástupce dítěte, po dovršení 18. roku dítě samotné) vymáhat pravidelné hrazení  výživného  prostřednictvím soudního vykonavatele nebo exekutora. 

Výživné patří mezi nejpřednostnější z přednostních pohledávek, a proto v případě, že proti povinnému je vedeno více exekucí současně, má hrazení výživného přednost před ostatními typy  pohledávek např. ze spotřebitelských úvěrů, vůči státu apod. Pokud se oprávněný rozhodne využít možnosti vymáhání výživného prostřednictvím výkonu rozhodnutí, je nutné v návrhu uvést dlužnou částku, popsat a doložit absence v plnění vyživovací povinnosti, pokud je plněna jen částečně nebo nepravidelně a musí v něm být určen způsob, jakým má být pohledávka oprávněného uspokojena např. formou srážek z příjmu, příkázání pohledávky z bankovního účtu apod. V jednom návrhu je možné určit pouze jeden způsob provedení výkonu rozhodnutí!

V případě, že se jedná o vyživovací povinnost k nezletilému dítěti, návrh se podává k soudu podle bydliště oprávněného a není spojen s žádným poplatkem. Kromě výše uvedeného musí také  obsahovat odkaz na příslušný exekuční titul a jeho stejnopis popř. alespoň kopii (rozhodnutí o stanovení výživného) jako přílohu. V návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, který pro vymožení pravidelných plateb nejpoužívanějším nástrojem, je také nezbytné soudu uvést zaměstnavatele povinného, tedy označit plátce jeho mzdy. Obecně lze říci, že forma výkonu rozhodnutí je u vymáhání výživného vhodná, pakliže je oprávněnému známo, zda a kde povinný pracuje.

Dalšími využívanými způsoby výkonu rozhodnutí jsou přikázání pohledávky a prodej movitých nebo nemovitých věcí. Přikázání pohledávky z bankovního účtu je de facto tzv. obstavení účtu – kdy je dlužná částka zmrazena a následně odeslána z účtu povinného ve prospěch oprávněného. Prodej majetku ať již movitého či nemovitého přichází na řadu v situaci, kdy již není možné vymoci dlužné výživné jiným způsobem.  Na rozdíl od vymáhání výživného prostřednictvím soudního exekutora, nelze u výkonu rozhodnutí navrhnout pozastavení řidičského oprávnění!

Výkon rozhodnutí soud nařizuje usnesením, zpravidla bez slyšení povinného. V tomto usnesení je povinný poučen o možnosti odvolání a příslušné lhůtě k jeho podání.

V případě že jde o výživné na nezletilé dítě a oprávněnému není znám pobyt povinného a nemá tak možnost jej kontaktovat a vyzývat k plnění vyživovací povinnosti, což jsou kroky, které by v ideálním případě měly předcházet podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí, může oprávněný žádat soud o pomoc při zjištění bydliště povinného. Dále oprávněný může při podáním návrhu na výkon rozhodnutí soud požádat, aby se povinného dotázal, jaké jsou jeho majetkové a příjmové poměry, tj. zjistil, zda povinný má nějaký pravidelný příjem, v jaké výši a kým je mu vyplácen, zda má uložené peníze na nějakém účtu. Oprávněný může soudu rovněž navrhnout, aby povinného vyzval k prohlášení o majetku.

 Za pomoci soudního exekutora

Vymáhat výživné či dluhy na výživném lze také pomocí soudního exekutora. Oprávněný poté co má k dispozici exekuční titul (v tomto případě rozhodnutí soudu o stanovení výživného)  si zvolí exekutorský úřad, který chce vymáháním jeho pohledávky pověřit. Oprávněný doposud není limitován místní příslušností exekutorských úřadů tj. může si vybrat kterýkoliv v rámci ČR. K němu poté podává návrh na nařízení exekuce spolu se stejnopisem nebo ověřenou kopií exekučního titulu. Může exekutora i požádat o pomoc se sepsáním tohoto návrhu.

Exekutor postupuje návrh příslušnému exekučnímu soudu (zpravidla se jedná o soud povinného), který rozhodne o nařízení exekuce a pověření exekutora. V návrhu není třeba označovat majetek povinného – exekutor má dle exekučního řádu možnost sám rozhodnout o nejvhodnějším způsobu uspokojení vymáhané pohledávky, k čemuž si sám zjišťuje rozhodné skutečnosti. Na rozdíl od vymáhání pohledávky prostřednictvím výkonu rozhodnutí, může exekutor zvolit k vymáhání více forem exekuce současně.

Tento způsob vymáhání je spojen s úhradou poplatků spojených s exekucí, které musí uhradit povinný. V případě, že se jedná o vymáhání dluhu na výživném pro nezletilé dítě, oprávněný není povinen skládat přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Ovšem v případě, že by exekuce byla pro nemajetnost dlužníka zastavena, pak by vynaložené náklady exekutorovi byl povinen uhradit oprávněný, nedohodnou-li se strany jinak. Vzhledem k tomu že zákon exekutorovi neukládá, jakým způsobem má vymožené prostředky použít resp. v jakém pořadí, nezřídka se stává, že exekutor vymožené peníze použije nejprve na svoji odměnu a náklady a teprve poté na vyplacení výživného. Tomuto lze předejít vymáháním výživného prostřednictvím výkonu rozhodnutí za předpokladu, že oprávněný zná majetkové a příjmové poměry povinného.