Inkasní řízení

Někteří věřitelé v případě, kdy dlužník neplní řádně svůj závazek, pověří vymáháním své pohledávky některou z inkasních společností. Inkasní řízení bývá často nazýváno mimosoudním, ačkoliv se jedná pouze o jeden z typů mimosoudního řízení.

Někteří věřitelé v případě, kdy dlužník neplní řádně svůj závazek, pověří vymáháním své pohledávky některou z inkasních společností. Velmi často se s tímto postupem můžeme setkat u věřitelů, kteří mají více dlužníků – např. některé bankovní a nebankovní společnosti, dopravní podniky apod. Jedná se o řízení, které je zvykem nazývat také „mimosoudní vymáhání“ a pracovníky těchto společností „vymahači“. Jeho cílem je zajistit co nejvyšší uhrazení věřitelovy pohledávky. Zde je na místě znovu připomenout, že se ale nejedná o jediný typ mimosoudního řízení, setkat se lze i s jinými – např. rozhodčím. Tento pojem se však vžil právě pro tento typ, pravděpodobně z důvodu, že jeho výsledkem nemůže být žádný druh rozhodnutí na úrovni rozhodnutí soudu (na rozdíl od rozhodčího nálezu).

Dlužníci někdy bývají překvapení, že je kontaktuje někdo jiný než věřitel a snaží se pokračovat v komunikaci přímo s věřitelem. Část věřitelů toto odmítá a odkazuje dlužníka zpět na inkasní společnost. Určitě je na místě ověřit si, že věřitel opravdu danou společnost pověřil vymáháním pohledávky. Pokud tomu tak je, je vhodné s touto skutečností počítat a neodmítat apriori každý kontakt s inkasní společností. Na druhou stranu inkasní společnosti nemají vůči dlužníkovi žádná zvláštní oprávnění – mohou jej oslovit dopisem či telefonicky, sjednat s ním splátkový kalendář apod., bez jeho souhlasu ale nesmí vstoupit do jeho bytu či domu nebo dokonce zabavovat jeho věci.

Problematickým bodem bývá úhrada nákladů inkasních společností, neboť ty přirozeně v rámci jejich činnosti vznikají. Dosud platí, že jestliže si to věřitel s dlužníkem nesjednají předem, není dlužník povinen tyto náklady hradit. Ale i v případě, že se na tomto dohodli, můžeme nalézt zdroj sporů ve výši těchto nákladů. Ta totiž zatím (stejně jako celé inkasní řízení) není nijak legislativně upravena.

O odbornou i etickou stránku činnosti inkasních společností dbá Asociace inkasních agentur, která sdružuje společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek. V případě pochybností o jednání nějaké společnosti se na ni lze obrátit s dotazem či stížností – www.aiacz.cz.