Insolvenční řízení

Mnoho lidí si pod termínem insolvenční řízení představí „osobní bankrot“. Tento laický termín je ovšem myšlen pouze ve významu oddlužení. Insolvenční řízení je zahajováno na tzv. insolvenční návrh – ten může podat jak dlužník, tak některý z jeho věřitelů. Oproti tomu návrh na povolení oddlužení (jehož součástí insolvenční návrh je) může dát pouze dlužník.

„Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka v rámci soudního řízení, a to některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.“

Zdroj: http://insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/insolvencni-pravo.html

Mnoho lidí si pod termínem insolvenční řízení představí „osobní bankrot“. Tento laický termín je ovšem myšlen pouze ve významu oddlužení. Insolvenční řízení je zahajováno na tzv. insolvenční návrh – ten může podat jak dlužník, tak některý z jeho věřitelů. Oproti tomu návrh na povolení oddlužení (jehož součástí insolvenční návrh je) může dát pouze dlužník.

Zahájení insolvenčního řízení samo o sobě nemusí automaticky znamenat, že na dlužníka bude vyhlášen úpadek či hrozící úpadek. O úpadek se zjednodušeně jedná v případech, kdy má dlužník více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, popř. souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude řádně a včas schopen plnit podstatnou část svých závazků, jedná se o hrozící úpadek. Pokud o vyhlášení úpadku dlužníka požádá věřitel, může dlužník do 30 dnů od té doby, kdy je mu tento návrh doručen a je informován soudem o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, tento návrh podat.

V praxi se tedy můžeme setkat jak s dlužníky, kteří insolvenční návrh podávají ve chvíli, kdy se žádný z jejich závazků ani nenachází v nalézacím řízení, tak s dlužníky, jejichž závazky jsou již vymáhány exekučně.

V případě zjištění úpadku či hrozícího úpadku u dlužníka-nepodnikatele (nemusí to být výhradně fyzická osoba, může se jednat i o právnickou osobu) musí soud rozhodnout o jeho řešení – v úvahu připadá právě oddlužení (sanační řešení) nebo konkurs (likvidační řešení).

Bližší informace o oddlužení můžete nalézt:

Dluhový labyrint – Oddlužení

Insolvenční zákon – Oddlužení