Lex Covid a oddlužení (aktualizováno k 13.11. 2020)

24. dubna 2020 vstoupil v účinnost tzv. zákon Lex Covid, neboli zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Opatření, která tento zákon zavedl, se dotýkají i oblasti oddlužení. Patří mezi ně:

 1. Možnost prominutí zmeškání lhůty

  Toto opatření se týká např. prominutí zmeškání lhůty k provedení nějakého úkonu (tím může být třeba doplnění návrhu na povolení oddlužení). Podmínkou je podmínění zmeškání v důsledku mimořádného opatření souvisejícího s epidemií a podání žádosti o prominutí do 7 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření (ne dříve než 7 dnů po ukončení nebo zrušení nouzového stavu). O žádosti rozhoduje soud a proti jeho rozhodnutí se nelze odvolat.

 2. Insolvenční návrh podaný věřitelem

  K insolvenčním návrhům podaným věřitelem ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Covid do 31.8. 2020 se nepřihlíží.

 3. Daňový bonus nově patří mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí

  V důsledku toho zůstává daňový bonus i dlužníkovi v oddlužení a není použit ke splátkám.

 4. Oddlužení probíhající formou splátkového kalendáře

  O změnu splátkového kalendáře lze požádat u všech řízení. Dopad mimořádných opatření souvisejících s epidemií bude na neplnění splátkového kalendáře nebo nesplnění jeho podstatné části bude soudem brán v potaz.
  Tento zákon byl pak na podzim roku 2020 novelizován z.č. 460/2020 Sb. v platném znění. V oblasti oddlužení se novela dotkla prodloužení zohledňování dopadů vládních opatření na plnění splátkového kalendáře.