Milostivé léto je i pro spotřebitele!

Již je to víc jak měsíc, kdy vstoupila v účinnost část zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Konkrétně se jedná o ustanovení části 2, čl. IV, bod 25 výše uvedeného předpisu, která upravuje tzv. „Milostivé léto“. 

S odstupem několika týdnů lze říci, že si již celá řada dlužníků zjišťovala v poradnách, zda se na ně vztahují podmínky „Milostivého léta“. Nezřídka byli překvapeni informací, že se „Milostivé léto“ dotýká i spotřebitelských dluhů. 

Podstatou „Milostivého léta“ je odpuštění jistiny dluhu vůči subjektům, kteří jsou státním subjektem nebo alespoň část jejich podílu činí státní podíl. Předpokladem však zároveň je kromě toho mít „správného“ věřitele, také uhrazení jistiny a paušální částky ve výši 750 Kč + DPH sloužící k zaplacení nákladů na zastavení exekuce. 

Ve vztahu k „milostivému létu“ se hovoří zejména o dluzích na zdravotním a důchodovém pojištění, poplatcích za odpad apod. Pro spotřebitele je však důležité, že se „Milostivé léto“ vztahuje i na dluhy za tzv. „černou jízdu“ v MHD či ve vlaku, dluh za elektřinu či plyn u společnosti ČEZ! U dluhů „za černou jízdu“ je však nutné, aby nedošlo k přeprodání/postoupení dluhu na jiný subjekt, než je příslušný Dopravní podnik. 

Jak může dlužník a tedy často i spotřebitel v jedné osobě postupovat? Nejprve je důležité zjistit, zda se na jeho dluhy vztahují podmínky „Milostivého léta“. Dále je vhodné mít na paměti, že „Milostivé léto“ lze aplikovat pouze na dluhy ve fázi exekuce. Zdrojem informací o dluzích může být lustrace od místně příslušného soudu nebo výpis z Centrální evidence exekucí, který lze pořídit např. na Czech Pointu.

Dalším krokem je zkontaktovat příslušného soudního exekutora s žádostí o vyčíslení jistiny za účelem uplatnění „Milostivého léta“. Vzorový dopis je dostupný https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/.

Od soudního exekutora se dlužník poté dozví, zda mu zbývá jistina k uhrazení (nebo její část), případně zda již byla uhrazena v průběhu exekuce. V prvém případě je nutné jistinu a paušální náklady uhradit na účet uvedený soudním exekutorem. Zároveň do zprávy pro příjemce je potřeba napsat, že se  jedná o úhradu jistiny a paušálních nákladů v rámci „Milostivého léta“. V opačném případě by se mohlo stát, že splátka bude použita např. úhradu nákladů exekučního řízení. 

V druhém případě dlužník uhradí pouze paušální náklady na zastavení exekuce viz výše. Pokud by i přesto soudní exekutor probíhající exekuci nezastavil, může dlužník podat návrh na její zastavení sám. 

Dlužníci mají možnost tuto mimořádnou šanci využít od 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022.