Nevyžádaná zásilka zaslaná spotřebiteli a povinnost za ni zaplatit

I v současnosti se můžeme setkat se situací, kdy je nám doručeno zboží, které jsme si neobjednali. Samozřejmě se může jednat i o omyl, nezřídka je to však záměr odesílatele (podnikatele), který má za cíl dosáhnout toho, abychom si zboží vyzkoušeli. Problém nastává ve chvíli, kdy se podnikatel začne domáhat uhrazení této zásilky a spoléhá se na to, že spotřebiteli přijde nevhodné ponechat si zboží bez zaplacení.

Tato povinnost však spotřebiteli nevzniká a to ani podle nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění), který v § 1838 tzv. neobjednaného plnění upravuje takto:

„Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“

Z tohoto paragrafu jednoznačně vyplývá, že spotřebitel si může zboží ponechat a libovolně s ním zacházet, přičemž za ně nemusí zaplatit. Současně není povinen podnikateli psát, že si na základě tohoto paragrafu zboží nechává.

Nelze však zapomenout na základní předpoklad pro to, aby toto ustanovení bylo možné využít tedy, že se opravdu jedná o neobjednané plnění. V některých případech se ukáže, že k objednání zásilky došlo prostřednictvím telefonického rozhovoru a spotřebitel na to již zapomněl. Je proto důležité si vzpomenout, zda člověk takový telefonický rozhovor nevedl a pokud ano, co bylo jeho obsahem, popř. si vyžádat nahrávku tohoto rozhovoru, pokud byla pořizována.

Dále je potřeba mít se na pozoru, pokud by se přes vše uvedené podnikatel obrátil na soud. Určitým varovným signálem může být zaslání tzv. předžalobní výzvy. To sice není povinností osoby, která žalobu podává, nicméně pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že by jí i v případě výhry sporu soud nepřiznal náhradu nákladů řízení, většina žalujících ji proto zasílá. Učinit tak musí nejméně 7 kalendářních dní před podáním žaloby. Předžalobní výzvě i případné zásilce přímo od soudu je proto nutné věnovat náležitou pozornost. Se soudem je rovněž velmi důležité komunikovat a svá práva hájit aktivně, nelze se spolehnout na to, že výše uvedený paragraf existuje a více se zásilkou od soudu nezabývat!