Novinky v oddlužení I – Kdo smí od 1.7. 2017 podat návrh na povolení oddlužení

Od 1. července 2017 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Jednou ze změn, které novela přinesla, je regulace subjektů poskytujících služby v oblasti oddlužení. Důvodem byl mimo jiné opakující se problém s nekvalitně zpracovanými návrhy na povolení oddlužení, za jejichž zpracování přitom dlužníci platili nemalé sumy.

Nově dle § 390a insolvenčního zákona smí návrh na povolení oddlužení za dlužníka až na výjimky sepsat a podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo osoba s udělenou akreditací Ministerstva spravedlnosti. Akreditovanou osobou je právnická osoba, které ministerstvo udělilo akreditaci pro poskytování poradenství v oblasti oddlužení, vypracování návrhů a jejich podání. Výše vyjmenovaným osobám včetně akreditovaných osob toto neukládá právo zastupovat dlužníka v insolvenčním řízení.

Výše zmíněnou výjimkou je např. dlužník fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

Na regulaci oprávněných osob navazuje také regulace finanční kompenzace za tuto službu. Akreditované osoby nemohou od svých klientů přijímat odměnu ani náhradu nákladů za poskytnuté služby v oblasti dluhového poradenství. Odměna náleží pouze advokátům, notářům, soudním exekutorům nebo insolvenčním správcům, kteří sepíší a podají za dlužníka návrh na povolení oddlužení nebo insolvenční návrh. Výše odměny činí maximální částku 4000 Kč bez DPH v případě jednotlivce a 6000 Kč bez DPH v případě společného oddlužení manželů. Odměnu je možné uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku spojeného s rozhodnutím o povolení oddlužení; tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Pro úplnost je nutné dodat, že podle přechodného ustanovení právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti novely Insolvenčního zákona vykonává nikoliv za účelem dosažení zisku nejméně po dobu 6 měsíců činnost odpovídající některé z činností, které jsou zahrnuty mezi služby v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovat služby v oblasti oddlužení podle § 418a zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho zákona bez akreditace.

Seznam právnických osob, které již obdržely akreditaci, naleznete zde: sako.justice.cz. Ministerstvo spravedlnosti vede i Dobrovolnou evidence subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení, tu naleznete zde: vesta.justice.cz.