Novinky v oddlužení v roce 2019 III.

Je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Insolvenční správce tento návrh podává po přezkumném jednání v rámci Zprávy pro oddlužení. Tato služba se dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů.

Aby tedy dlužník tuto povinnost splnil, musí se obrátit na registrovaného poskytovatele sociálních služeb, který má registrovánu službu odborné sociální poradenství. Poskytování sociálních služeb je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Seznam poskytovatelů lze nalézt na iregistr.mpsv.cz, kde je možné si příslušnou službu odfiltrovat.

Mezi jednotlivými poradnami jsou ovšem rozdíly. Některé poradny se věnují širokému spektru klientů – jedná se nejčastěji o občanské poradny, jiné se zaměřují na užší cílovou skupinu – např. oběti trestných činů, osoby závislé na návykových látkách, osoby s duševním onemocněním, onkologické pacienty apod. V současnosti je registrováno více než 500 poraden, jen část z nich se ovšem věnuje i dluhové problematice. Je proto na místě si ověřit, zda vyhledaná poradna je schopna potřebné poradenství poskytnout.