Přehled vybraných legislativních změn souvisejících se spotřebitelským dluhem v roce 2015

Legislativa se v průběhu času mění. V průběhu roku 2015 vstoupily v účinnost dvě významné novely, které přinesly změny Občanského soudního řádu a exekučního řádu. Konkrétně se jedná o zákony č. 139/2015 Sb. a 164/2015 Sb. Které mění zejména občanský soudní řád a exekuční řád.

Zákon č. 139/2015 Sb., vstoupil v účinnost 1. července 2015. Tento předpis významně ovlivnil možnost postižení mzdy a účtu manžela povinného. Obě formy exekuce prošly v posledních letech významnými změnami.

Přehled vybraných změn od 1. 7. 2015

Exekuce formou srážek z příjmu manžela povinného

Do 31. 12. 2012 byla před exekucemi chráněna mzda a jiný příjem a účet manžela povinného. Od 1. 1. 2013 Vstoupila v účinnost novela Občanského soudního řádu, dle které bylo možné postihnout mzdu a účet manžela povinného pro dluhy, pro vydobytí dluhů patřících do společného jmění manželů. Po 1. 1. 2013 nastaly spory o to, zda úpravu lze použít i na dříve zahájená exekuční řízení. Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Z přechodných ustanovení k Exekučnímu řádu mj. vyplývá: „Exekuční příkaz vydaný po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012 Sb, v řízeních zahájených před nabytím účinnosti zákona č. 396/2012 Sb., se řídí zákonem č. 120/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti zákona č. 396/2012.“ Toto přechodné ustanovení bylo zrušené Ústavním nálezem č. Pl. ÚS 1/2014

Do 1. 7. 2015 bylo možné postihnout mzdu nebo jiný příjem manžela povinného a jeho bankovní účet u exekucí zahájených od 1. ledna 2013, pokud se jednalo o vydobytí dluhu patřícího do společného jmění manželů viz § 262a odst. 2 OSŘ. Od 1. 7. 2015 již nelze provádět srážky z příjmu manžela povinného na základě nově vydaného exekučního příkazu. V případě že tato forma exekuce byla zahájena před 1. 7. 2015 lze ji realizovat i nadále v souladu s výše uvedenými pravidly.

Exekuce formou přikázání peněžité pohledávky z bankovního účtu

Od 1. 7. 2015 lze nově exekučně postihnout bankovní účet manžela povinného i pro vymáhání dluhu, který nepatří do společného jmění manželů. Novela zároveň umožňuje postihnout pouze polovinu finančních prostředků, které se na bankovním účtu manžela povinného nalézají. Druhou polovinu vyplatí banka manželovi povinného na základě jeho žádosti.

Úprava společného jmění manželů

Od 1. 7. 2015 se opět přihlíží k notářsky či soudně upravenému společnému jmění manželů (např. jeho zúžení či rozšíření, předmanželské smlouvy apod.). Předpokladem však je, že dotčená listina je zanesena do Seznamu listin o majetkovém manželském režimu, který spravuje Notářská komora ČR.

Vybrané změny od 1. 9. 2015

Exekuce formou srážek z příjmu

Nově lze provádět srážky z odměny z dohody o provedení práce. Tento příjem byl doposud postižitelný pouze formou přikázání jiné peněžité pohledávky.

Exekuce formou prodeje movitých věcí

Od 1. 9. 2015 došlo k významného posunu v možnostech exekučního postižení movitých věcí, zejména v oblasti běžného vybavení domácnosti.

Nově nelze exekučně postihnout např. obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti. Dále je nyní z exekuce vyloučena studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky. Úplný výčet věcí, které nepodléhají exekuci/výkonu rozhodnutí lze nalézt v § 321 a 322 Občanského soudního řádu.