Řízení před finančním arbitrem

I řízení před finančním arbitrem je jeden z typů mimosoudního řízení. Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat některé spory z oblasti financí, jestliže je k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Návrh na zahájení řízení nicméně může být podán pouze v případě, že v daném sporu dosud neproběhlo nebo nebylo zahájeno soudní ani rozhodčí řízení, popř. jiné řízení před finančním arbitrem v té samé věci.

Další z typů mimosoudního řízení je řízení před finančním arbitrem, které je upraveno zákonem  č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Finanční arbitr je oprávněn rozhodovat některé spory z oblasti financí, jestliže je k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Konkrétně dle § 1 spory mezi:

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,

e) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování.

Pro spotřebitele může být zásadní skutečnost, že sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Návrh však může být podán pouze v případě, že rozhodčí řízení dosud neproběhlo nebo nebylo zahájeno, to samé platí u soudního řízení, popř. jiné řízení před finančním arbitrem v té samé věci.

V případě spotřebitelských sporů se na finančního arbitra může obrátit pouze spotřebitel, jen on tedy může být navrhovatelem. Mezi další důležité zásady patří např. to, že arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Arbitr také není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy. Při svém rozhodování vychází arbitr ze skutkového stavu věci a volně hodnotí důkazy. Arbitr rozhoduje ve formě nálezu, který se v případě, že ani jedna ze stran do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu nepodá odůvodněné námitky, stává pravomocným a pokud není ve lhůtě nález plněn, vykonatelným.

Další výhoda tohoto řízení je, že není zpoplatněno.

Pro další informace doporučujeme nahlédnout na www.finarbitr.cz.