Vyúčtování služeb mobilního operátora

Většina lidí využívá poskytování elektronických služeb na základě smlouvy s telefonním operátorem.  Tyto služby jsou zpravidla hrazeny v pravidelných zúčtovacích obdobích.

V případě neuhrazení částky za vyúčtované služby ve lhůtě splatnosti je poskytovatel povinen účastníka na tuto skutečnost prokazatelně upozornit a stanovit novou lhůtu minimálně 1 týden od dodání upozornění – např. formou písemné upomínky.

Někdy se můžeme setkat s tím, že vyúčtovaná celková částka za takovéto období výrazně přesáhne obvyklou sumu a my se domníváme, že došlo k nějakému omylu nebo pochybení na straně operátora.

V případě, že zákazník s vyúčtováním nesouhlasí, má z pozice spotřebitele právo bránit se reklamací. Reklamaci je podle zákona třeba podat bezodkladně nejdéle do 2 měsíců od dodání vyúčtování za poskytnutou službu.

Je však třeba mít na paměti, že reklamace nemá odkladný účinek – to znamená, že i v případě uplatněné reklamce, vzniká spotřebiteli povinnost reklamovanou částku uhradit ve lhůtě splatnosti! Pouze v odůvodněných případech lze podat žádost k Českému telekomunikačnímu úřadu, který může rozhodnout o odkladném účinku reklamace.

Způsob uplatnění reklamace musí být upraven ve smlouvě za poskytované služby. Nejspolehlivějším způsobem je v tomto případě písemné podání, u nějž spotřebitel je schopen předložit doklad nebo záruku, že bylo adresátovi doručeno např. prostřednictvím  doporučeného dopisu. V tomto podání by mělo být uvedeno číslo faktury, kterou reklamujete a datum, kdy byla vyhotovena. Dále je vhodné uvést a prokázat důvody, pro které spotřebitel s vyúčtováním nesouhlasí např. lze přímo poukázat na vyúčtované služby, o nichž se domnívá, že mu byly vyúčtovány nesprávně nebo neoprávněně, vyčíslit částku, o níž se domnívá, že mu má být vrácena a uvést způsob, jakým má být operátorem poukázána. Lhůta pro vrácení rozdílu ceny v případě kladného vyřízení reklamace je 1 měsíc.

Poskytovatel elektronických služeb je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 1 měsíce od doručení, v případě, že pro vyřízení je nezbytná komunikace se zahraničním provozovatelem, prodlužuje se tato lhůta na 2 měsíce.

Pokud je reklamace operátorem zamítnuta, je možné podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce. Lhůta pro podání je zákonem stanovena na dobu 1 měsíce od doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení.

Rovněž pro dobu řízení o námitce lze žádat Český telekomunikační úřad o odložení lhůty splatnosti až do jeho ukončení.  S podáním námitky proti vyřízení reklamace je spojen správní poplatek ve výši 100,-Kč.