Exekuce účtu kvůli dluhu manžela z dob před manželstvím

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla sem se zeptat jak mám postupovat v případě, že mám exekuci na účtu, která je na mého manžela, je před nabytím právní moci a máme předmanželskou smlouvu. Dluh manžela vznikl před manželstvím. Jak mám tedy postupovat, aby mi byla exekuce vyvázána?
děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,

pro dluh, který vznikl před manželstvím jen jednomu z manželů, může exekutor postihnout (=zabavit) jednak výlučný majetek Vašeho manžela, tj. třeba ten, který měl již před vstupem do manželství, také však může  exekučně postihnout majetek patřící do společného jmění. Proto se i manžel dlužníka (=povinného) stává účastníkem exekučního řízení.

Od roku 2013 dále platí v souladu s § 262a odst. 2 občanského soudního řádu (OSŘ), že výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného (=exekuce na plat manžela dlužníka), přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu (=obstavení účtu manžela dlužníka), přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů.

Jednoduše řečeno – jelikož dluhy Vašeho manžela nepatří do společného jmění manželů (vznikly před uzavřením manželství), exekuce by tedy neměla postihnout Váš účet (a případně ani příjem). Exekuce také nepostihuje Váš výlučný majetek, tzn. zejména ten, se kterým jste již vstupovala do manželství.

Pokud by se tak přece jen stalo, můžete se  písemně obrátit na exekutora a vysvětlit mu situaci. V případě že by sám nezrušil exekuční příkaz, můžete exekutorovi podat návrh na částečné zastavení exekuce z uvedených důvodů a rozsahu. Návrh na částečné zastavení samozřejmě můžete podat i bez předchozího kontaktování exekutora.

Dále si Vás ještě dovolujeme upozornit na §732 nového občanského zákoníku, který říká:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Z tohoto paragrafu vyplývá, že by z dluhu měla být hrazena (zpravidla) polovina z majetku ve vašem společném jmění. V praxi to znamená, že by bylo vhodné, co nejdříve písemně zkontaktovat manželovy věřitele a vyjádřit jim Váš nesouhlas s existencí manželových závazků viz výše § 732 nového občanského zákoníku. U dluhů které se nachází v exekučním řízení, je vhodné zaslat svůj nesouhlas také pověřenému exekutorovi.

Vyjádřením nesouhlasu se exekuce nezastaví, pokud by však mělo dojít k exekučnímu prodeji majetku, patřícího do společného jmění manželů, bude postižena „jen“ polovina Vašeho manžela, nikoliv vše, jak by tomu bylo, pokud byste tento krok neučinila.

Neuvádíte přesně, v jakém směru upravuje vaše předmanželská smlouva majetkové poměry mezi vámi, nicméně pro úplnost uvádíme, že podle novely Exekučního řádu účinné od 1.1. 2014 platí, že dle § 42:

(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.

S ohledem na složitost dané problematiky, doporučujeme zvážit možnost osobní návštěvy z některé v bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/, kde Vám pomohou pomoci s vypracováním konceptu návrhu na částečné zastavení exekuce.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.4.2014