Formy exekuce

Způsob provedení exekuce určuje soudní exekutor. V rámci jednoho exekučního řízení je oprávněn zvolit více forem.

Exekuční řád zná níže uvedené způsoby provedení exekuce:

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

  1. srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
  2. přikázáním pohledávky,
  3. prodejem movitých věcí a nemovitostí,
  4. postižením závodu,
  5. správou nemovité věci
  6. pozastavením řidičského oprávnění (jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě nebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.)

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést:

  1. vyklizením, 
  2. odebráním věci, 
  3. rozdělením společné věci, 
  4. a provedením prací a výkonů.

Mezi nejčastěji využívané formy exekuce patří srážky ze mzdy a jiných příjmůpřikázání pohledávky z účtu (tzv. „obstavení účtu“) a prodej majetku (movitého i nemovitého).

Víte, že...
Soudní exekutor může na rozdíl od soudního vykonavatele zvolit v rámci jednoho exekučního řízení více forem exekuce. Soudní vykonavatel je oprávněn vykonat pouze  formu výkonu rozhodnutí, kterou navrhl věřitel.  Ten smí navrhnout pouze jeden způsob výkonu rozhodnutí.