Chci půjčit

V případě, kdy se rozhodnete poskytnout někomu půjčku či úvěr, je vhodné nejprve si ověřit nejen totožnost, ale i bonitu svého potencionálního dlužníka. V praxi to znamená, že byste měl/a znát jméno, příjmení a bydliště dlužníka. Zároveň byste měl/a znát informace o dlužníkově majetkové situaci, např. zda dlužník legálně pracuje nebo má jiný stálý příjem, vlastní nějaký majetek, zda na jeho osobu byla nařízena exekuce či zda se nenachází v insolvenčním řízení.

Tyto informace jsou velmi důležité pro případné budoucí vymáhání Vaší pohledávky (více viz „Půjčil jsem“), pokud by nastaly nějaké potíže se splácením ze strany dlužníka.

Formy smluv

Jako věřitel můžete poskytnout půjčku nebo úvěr. (Třetí možností je spotřebitelský úvěr, který ale mohou poskytnout jen osoby, které se tím živí.) Zde je krátký přehled rozdílů mezi těmito formami:

Smlouva o půjčce

Smlouva o úvěru
Je nejčastěji upravena Občanským zákoníkem. Upravuje ji vždy Obchodní zákoník.
Předmětem smlouvy může být peněžité i nepeněžité plnění. Půjčovat si tedy nemusíte jenom peníze, ale i věci. Předmětem smlouvy musí být vždy peněžité plnění.
Není nutné sjednávat smluvní  úrok. Smluvní úrok musí být sjednán.
Smlouva o půjčce je platná teprve tehdy, když dojde k faktickému předání předmětu smlouvy. Smlouva o úvěru se má za uzavřenou i v případě, kdy nebyly sjednané finanční prostředky dosud poskytnuty.
Základní délka promlčecí doby činí 3 roky. Základní délka promlčecí doby činí 4 roky.

I když zákon nestanoví povinnost písemné formy pro smlouvu o půjčce ani o úvěru (vyjma spotřebitelského úvěru), lze ji vřele doporučit. Oproti ústní smlouvě dává písemná podoba jasná pravidla danému smluvnímu vztahu a je jednoduššeji vymahatelná při potížích dlužníka se splácením.

Uzavření písemné smlouvy chrání obě strany. Je proto vhodné písemnou smlouvu použít při uzavření každé smlouvy o půjčce či úvěru – tedy i mezi známými či příbuznými. Rozhodně to není projev nedůvěry!

Náležitosti smlouvy o půjčce

 • identifikace věřitele a dlužníka
 • výši a formu poskytnutého plnění
 • podmínky splácení (zda bude placeno ve splátkách či jednorázově)
 • datum splatnosti
 • může, ale nemusí být sjednán smluvní úrok či smluvní pokuta
 • datum uzavření smlouvy
 • podpisy obou stran

Náležitosti smlouvy o úvěru

 • identifikace věřitele a dlužníka
 • určení částky nebo limitu úvěru
 • závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky
 • závazek dlužníka k vrácení zapůjčené částky a zaplacení úroku
 • je možné sjednat smluvní pokutu
 • datum uzavření smlouvy
 • podpisy obou stran

Práva a povinnosti věřitele

Povinnosti věřitele dle Občanského zákoníku jsou:

 1. Poskytnout plnění ze smlouvy o půjčce nebo úvěru. U smlouvy o úvěru, narozdíl od smlouvy o půjčce platí, že vlastní poskytnutí plnění je podmíněno žádostí dlužníka, tj. čerpání sjednané finanční částky (plnění) není automatické.

 2. Vydat písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn. Toto potvrzení se vydává na základě žádosti dlužníka.

 3. Sdělit výši své pohledávky ručiteli na základě jeho žádost. Toto sdělení má být provedeno kdykoliv a bez zbytečného odkladu. Ručitel má tedy právo chtít po věřiteli opakovaně informaci, kolik dlužník ve chvíli žádosti ještě dluží.

 4. Přijmout i částečného plnění ze strany dlužníka za předpokladu, že to neodporuje dohodě nebo povaze pohledávky. Tzn., že věřitel je povinen přijmout jakoukoliv výši splátky, nebylo-li sjednáno jinak.

 5. Uhradit vynaložené náklady v situaci: „Nemůže-li dlužník splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník důvodné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná, nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy“.

Příklad
Dlužník má vrátit peníze v hotovosti k určenému datu, věřitel však není k zastižení. Dlužník proto peníze složí např. do notářské úschovy. Tato služba je ovšem placená a náklady v tomto případě platí věřitel.

Práva věřitele dle Občanského zákoníku jsou:

 1. Postoupit pohledávku na základě písemné smlouvy jinému subjektu. Nejčastějším způsobem postoupení pohledávky je její prodej – tedy za úplatu. K postoupení pohledávky nepotřebuje věřitel souhlas dlužníka. Postoupení pohledávky je vyloučeno pouze v případě, kdy by odporovalo dohodě s dlužníkem. Postoupení pohledávky je povinen postupitel (původní věřitel) oznámit dlužníkovi a to bez zbytečného odkladu.

 2. Sjednat si s dlužníkem smluvní pokutu či smluvní úrok.

 3. Uzavřít s dlužníkem dohodu o náhradě dosavadního závazku novým. V tomto případě dosavadní závazek zaniká a dlužník je povinen hradit závazek nový.

 4. Uzavřít s dlužníkem dohodu o prominutí dluhu nebo vzdání se svého práva. Tato dohoda musí být uzavřena písemně.

 5. Započíst pohledávku – Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení. Započíst nelze dluh na výživném na nezletilé dítě.

Příklad
Pokud tedy pan Petr dluží panu Alešovi 5000 Kč a pan Aleš panu Petrovi 3000 Kč, může pan Petr (ale samozřejmě i pan Aleš) uplatnit své právo na započtení. V tom případě by pak dlužil pouze pan Petr a to 2000 Kč.

Jak pomoci dlužníkovi, který má nebo bude mít potíže se splácením

Potíže se splácením může mít dlužník z mnoha důvodů, důležité je, aby svoji situaci začal co nejdříve řešit – v tom ho můžete podpořit. Můžete jej informovat o těchto stránkách. V současné době již existuje i řada poraden, ve kterých je zdarma poskytováno dluhové poradenství. Kontakty naleznete v sekci Kam pro radu.

Někdy se nabízí jako forma pomoci se s dlužníkem domluvit na odložení splátek, snížení splátek či splátkovém kalendáři. Pokud se takto rozhodnete vyjít dlužníkovi vstříc, je důležité o tom uzavřít písemnou dohodu. Její součástí může být i uznání dluhu – tím dojde k prodloužení promlčecí doby na deset let. Zvažte také, zda takový krok vede k řešení situace. Splátkový kalendář, který dlužník zjevně nebude schopen plnit, postrádá smysl.