Zajišťovací fáze

Následně pověřený exekutor začne vydávat exekuční příkazy, na základě kterých je blokován majetek povinného a jsou prováděny případné exekuční srážky z jeho příjmu (či jeho manželky – pokud jsou splněny podmínky). Exekučními příkazy si exekutor jistí své postavení mezi ostatním exekutory (pokud probíhá více exekučních řízení). Účelem této mezifáze je zabránit tomu, aby se dlužník začal „zbavovat“ svého majetku – např. darováním, výběrem peněz z účtu, případně ukončením zaměstnání apod. Tímto jednáním by se ostatně dlužník vystavoval riziku trestního stíhání za poškozování věřitele.

Exekutor zajišťuje obvykle veškerý majetek dlužníka. To mu zákon umožňuje, protože exekutor je oprávněn v rámci jednoho exekučního řízení zvolit více forem exekuce. V praxi to znamená, že může např. zablokovat účet, vyzvat zaměstnavatele k provádění srážek, udělat zápis do katastru nemovitostí, polepit movité věci apod. Pokud dojde v této mezifázi např. k nařízení provádění srážek ze mzdy, fakticky to znamená, že je zaměstnavatel povinen provedené srážky dávat na svůj zvláštní účet a teprve poté, co co uplyne 30 denní lhůta od doručení výzvy k dobrovolnému plnění (více viz doručovací fáze – proklik) jsou odeslány exekutorovi.  Podobný postup je realizován i u přikázání pohledávky z účtu (tj. blokace účtu).

V této fázi majetek i peníze povinného zůstávají „na svém“ místě. Došlo však k jejich zajištění.