Usnesení o nařízení exekuce

Pokud Vám bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, znamená to, že věřitel již má k dispozici exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek aj.) a začal svoji pohledávku vymáhat exekučně.

Obecně platí, že v době, kdy je Vám doručeno usnesení o nařízení exekuce, exekuční řízení je již v plném proudu. Usnesení je oběma stranám (oprávněnému a povinnému) doručováno do vlastních rukou. Nejprve jej ale dle Exekučního řádu musí obdržet oprávněný (Váš věřitel) a exekutor a teprve poté Vy (povinný). Proto se může stát, že usnesení je Vám doručeno o několik měsíců později než bylo vydáno.

V situaci, kdy Vám bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, je důležité si ujasnit, zda proti němu budete podávat odvolání či ne. V odvolání proti usnesení o nařízení exekuce je nutné uvést jiné skutečnosti, než ty pro které je exekuce nařízena. Např. promlčení, nedoručení rozhodnutí soudu z důvodu hospitalizace v nemocnici atd. Naopak vysvětlení, proč nejste v současné době schopni splácet, soud v tuto chvíli již nezajímá.

Podávat odvolání z důvodu, že nejsem schopen/na splácet svůj závazek nemá smysl, pouze tím zvýšíte náklady exekučního řízení. 

Víte, že...
Můžete zkontaktovat exekutora, který je pověřen vymáháním Vašeho závazku, a požádat ho uzavření splátkového kalendáře. Exekutor není povinný s Vámi splátkový kalendář uzavřít. Na druhou stranu jsou exekutor i věřitel povinni od Vás přijmout jakoukoli výši plnění, byť by to měla být jedna koruna. I po uzavření dohody o splátkách, může exekutor exekuci provést.

Více informací o průběhu exekučního řízení a formách exekuce naleznete zde.

7 tipů, jak nespadnout do dluhové pasti

 1. Přebírejte si poštu!

  Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soud neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).

 2. Neberte si další půjčky!

  Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení ještě více a dostanete se do dluhové pasti.

 3. Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

  Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

 4. Nečekejte, že se situace vyřeší sama!

  Začněte aktivně jednat s věřitelem.

 5. Nespoléhejte na to, že se věřitel nebude domáhat svých práv!

 6. Nespoléhejte na to, že se věřitel sám ozve. Není to jeho povinnost!

 7. Nepřistupujete na případné návrhy věřitele, u kterých víte, že nejste schopni je splnit!
  Např. na věřitelův návrh nového splátkového kalendáře, o kterém již dopředu víte, že navrhované splátky nezaplatíte, jelikož na ně nemáte dostatek finančních prostředků.