Zastavení exekuce

Důvody, pro které je možné podat návrh na zastavení exekuce/výkonu rozhodnutí, jsou uvedeny v Občanském soudním řádu. Jejich výčet je následující:

  1. výkon byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným např. věřitel podal návrh na zahájení exekučního řízení, povinnému ale ještě nebyl doručen exekuční titul
  2. rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným
  3. zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení– věřitel je oprávněn podat návrh na zastavení exekuce. Jeho žádosti musí být vyhověno vždy!
  4. výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322  Občanského soudního řádu vyloučeny – např. v případě kdy byly exekučně zabaveny věci patřící do obvyklého základního vybavení domácnosti
  5. průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů– jedná se o tzv. návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost
  6. bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí – např. postižení majetku jiné osoby
  7. po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden – typicky se jedná o situaci, kdy dlužník stihl zaplatit svůj závazek ještě před podáním návrhu na nařízení exekuce

Příklad
Paní Věře byl byl 5. března doručen platební rozkaz, ze kterého mj. vyplývalo, že má do 15 dnů ode dne doručení uhradit celkovou výši dluhu. Paní Věra dluh zaplatila druhý den (lhůtu měla do 21. března). Paní Věra považovala věc za uzavřenou. O to více  byla překvapena, když jí byla o několik měsíců později v rámci exekučního řízení  doručena výzva k dobrovolnému splnění povinnosti. Paní Věra zjistila, že exekuční řízení bylo zahájeno 30. března téhož roku.  Paní Věra podala okamžitě návrh na zastavení exekuce. Exekutor se souhlasem věřitele, jejímu návrhu vyhověl. Paní Věra byla v tomto případě osvobozena od zaplacení nákladů exekučního řízení, jelikož svoji povinnost splnila ještě před nařízením exekučního řízení.
 1. výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který nelze rozhodnutí vykonat

Návrh na zastavení či částečné zastavení exekuce (např. v situaci kdy dlužník zaplatil před nařízením exekuce pouze část svého dluhu) se doručuje exekutorovi, který je pověřen vedením exekuce. Ten následně vyzve ostatní účastníky řízení k vyjádření, zda s návrhem souhlasí. Pokud dojde k zamítnutí, je exekutor povinen návrh postoupit místně příslušnému soudu. Ten rozhoduje, zda žádosti o zastavení řízení vyhoví či ne. Pokud exekutor nebo soud o zastavení rozhodnou ve prospěch povinného, je vydáno usnesení o zastavení exekuce. Poté co toto usnesení nabude právní moci, jsou o této skutečnosti informováni další subjekty např. katastr nemovitostí, zaměstnavatel, banka, evidence zástav apod.

Návrh na zastavení/částečné zastavení exekuce je potřeba podat do 15 dnů od zjištění skutečnosti, která dává povinnému právo návrh na zastavení exekuce podat. K později podanému návrhu exekutor a později soud nemusí přihlížet.

Od 1. ledna 2022 bude možné zastavovat exekuce, u nichž nepřesáhne jistina 1.500,- Kč.

K tomuto zastavení může dojít u exekucí, pokud:

vymáhaná pohledávka nepřekračuje 1.500,- Kč bez příslušenství

a

v posledních třech letech před účinností této novely nebylo nic vymoženo.

U těchto exekucí budou soudní exekutoři do tří měsíců od účinnosti novely vyzývat oprávněné ke složení zálohy na náklady exekuce. Pokud oprávněný zálohu do 30 dnů nesloží, bude exekuce zastavena a oprávněnému bude přiznána náhrada ve výši 30 % nesplacené pohledávky, a to formou slevy na dani z příjmů.