Odklad exekuce

Dle Občanského soudního řádu je možné u pověřeného exekutora uplatnit návrh na odklad exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Odklad by bylo možné zkusit uplatnit v případě, kdy člověk ztratí práci nebo pokud nemocný (např. při exekuci formou vyklizení apod.).

Návrh na odklad exekuce lze podat také v situaci, kdy je možné očekávat, že exekuce bude zastavena (o tomto může rozhodnout soud i bez návrhu).

O odkladu rozhoduje pověřený exekutor do 7 dnů. V případě zamítnutí je návrh na odklad exekuce postoupen příslušnému soudu. Ten o návrhu rozhoduje  ve lhůtě 15 dnů od postoupení. Do doby než je o návrhu rozhodnuto, není exekutor oprávněn pohledávku vymáhat.