Budu bydlet s dlužníkem

Pokud se rozhodujete o tom, jestli budete s dlužníkem bydlet, je možné, že se obáváte, aby jste nebyl/a jeho dluhy nějak postižen/a. Tyto obavy se často objevují v situaci, kdy má dlužník zájem o to si v domě či bytě, v němž bydlíte, zřídit trvalé bydliště. Svou roli ovšem mohou mít i další skutečnosti – např. jste v postavení spoludlužníka. Je tedy dobré vědět, jestli existuje nějaký konkrétní vztah mezi Vámi a závazky dlužníka a jaký.

Odpovědnost za závazky

Dle zákona (Exekuční řád, Občanský soudní řád) lze postihnout exekucí nebo výkonem rozhodnutí pouze majetek povinného. Tím je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či manžel.Pokud jste v roli některého z nich, pročtěte si podrobně jednotlivé sekce. Pokud nejste ani v jedné z těchto rolí, za závazky dlužníka neodpovídáte.

Za závazky odpovídá pouze povinný, tj. dlužník, popř. spoludlužník, ručitel či manžel/ka.
Příklad
Sestra paní Mileny si vzala několik půjček, které po čase přestala splácet. S paní Milenou už několik let bydlí ve společné domácnosti, protože se k ní přestěhovala po rozvodu. Paní Milena se proto obává, jestli po ní sestřini věřitelé nemohou požadovat zaplacení jejích dluhů, když spolu bydlí a navíc jsou sourozenci. Obrátila se proto na jednu z bezplatných poraden poskytujících dluhové poradenství. Pracovnice této poradny paní Milenu ujistila, že pokud nepodepsala ručitelský závazek a ani není spoludlužnicí, za sestřiny závazky nijak neodpovídá. Doporučila jí však udělat některé kroky, které jí pomohou se ochránit.

Jak ochránit sebe

Na spolužití se zadluženým či dokoncem předluženým člověkem, je třeba se pečlivě připravit. Na osobu dlužníka může být totiž v budoucnu nařízena exekuce formou prodeje movitých věcí. Exekutor má právo vstoupit do Vašeho domu či bytu, pokud se domnívá, že se zde dlužník zdržuje a má zde majetek.

Před nastěhováním dlužníka si vytvořte soupis Vašeho majetku podloženéného doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem. Chybějící doklady lze nahradit písemnými svědeckými výpověďmi, fotografiemi, darovacími smlouvami, rozhodnutím o dědickém řízení atd. Pokud vlastníte nebo spoluvlastníte nemovitost připravte si kopii výpisu z katastru nemovitostí.

Soupisem majetku sice nezískáte 100% jistotu před zabavením věcí exekutorem, ale výrazně toto riziko snižujete. Navíc máte připraveny podklady pro případné podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu či žaloby na vyloučení věcí z exekuce či výkonu rozhodnutí (podrobnější informace jsou uvedeny níže).

Víte, že...
V praxi dochází k zabavení majetku někoho jiného než povinného zpravidla pouze při provádění exekuce movitého majetku. Příčina je velmi jednoduchá. O movitém majetku, až na výjimky (např. automobil), nejsou vedeny žádné úřední evidence a je tedy obtížné ověřit předem nebo během exekuce skutečného vlastníka. Protože se samozřejmě jedná o situaci, která je v rozporu s vlastnickými právy skutečného vlastníka, máte možnost se proti tomu bránit.
V případě, že v rámci exekuce nebo výkonu rozhodnutí vedených na dlužníka, došlo k zabavení Vašich movitých věcí, zašlete ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Lhůta běží ode dne, kdy jste se o soupisu Vašeho majetku dozvěděli. 

Vlastnictví těchto věcí je třeba doložit např. kopií záručního listu na Vaše jméno, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy atd. V případě že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň může dlužník podat návrh na částečné zastavení exekuce (tj.částečné znamená vztahující se na Vaše věci).

Pokud se jedná o výkon rozhodnutí (tj. je prováděn zaměstnanci soudu nikoliv exekutora), je nutné podat rovnou vylučovací žalobu. I zde platí lhůta 30 dnů. 

Dále buďte obezřetný/á v těchto situacích:

  • poskytnutí dispozičního práva k Vašemu účtu dlužníkovi – v tomto případě v zásadě umožňujete případné budoucí postižení Vašeho účtu exekucí nebo výkonem rozhodnutí, navzdory tomu, že nejste v roli povinného

  • uvedení podpisu na smlouvu či na jakýkoliv dokument, na kterém není uvedeno Vaše jméno – např. uvedením podpisu na smlouvu o půjčce Vašeho známého se můžete dostat do role ručitele. Stačí zde totiž dopsat tzv. ručitelský zápis. Pokud se již rozhodnete nějaký dokument podepsat, chtějte jeho kopii, kterou si pečlivě uschovejte.

  • přebírání pošty dlužníka – za dlužníka poštu nepřebírejte a ani ji neotvírejte. V případě že na Vaši adresu chodí dlužníkova pošta, důsledně ji vracejte zpět, pokud na tom nejste s dlužníkem domluven/a a on si poštu skutečně přebírá.

Jak pomoci dlužníkovi

Důležitou formou pomoci je i „pouhé“ vyslechnutí dlužníka. Můžete mu poskytnout slovní podporu a snažit se jej motivovat, aby svoji situaci začal co nejdříve řešit. Můžete jej informovat o těchto stránkách. V současné době již existuje i řada poraden, ve kterých je zdarma poskytováno dluhové poradenství. Kontakty naleznete v sekci Kam pro radu.

Další formou pomoci je půjčit dlužníkovi peníze. V tomto okamžiku se z vás stává věřitel. Své rozhodnutí dopředu pečlivě zvažte. Může se stát, že vaše půjčka dlužníkovi nepomůže, ale spíše jenom oddálí řešení jeho problémů. Navíc se díky němu můžete dostat do finanční tísně dostat i Vy sám/sama. Podobně se zamyslete nad případnou žádostí o ručitelství. Zvažte, jestli to, že budete ručit za dlužníkovi závazky, není pro Vás příliš velké riziko.

Občas se některý dlužník na své známé nebo příbuzné obrátí s prosbou, aby si vzali půjčku „místo něj“, protože jemu už nikdo nepůjčí. Slíbí, že je to jen formalita – půjčku bude ve skutečnosti splácet on. Opět je nutné být velmi obezřetný – věřitele totiž vaše domluva zajímat nebude. Pokud dlužník svůj slib nedodrží, bude věřitel peníze vymáhat po Vás!