Novinky v oddlužení v roce 2019 III.

Je-li způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce za účelem předcházení budoucímu úpadku uložit dlužníku povinnost využít v rozsahu nejvýše 100 hodin služby odborného sociálního poradenství poskytované registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Insolvenční správce tento návrh podává po přezkumném jednání v rámci Zprávy pro oddlužení. Tato služba se dlužníku poskytuje bez úhrady nákladů. Celý příspěvek

Novinky v oddlužení v roce 2019 I.

V letošním roce vstoupily v účinnost dvě novely Insolvenčního zákona, které mají dopad na průběh nových oddlužení. Jsou to z.č. 31/2019 Sb. (účinný z velké části od 1.6. 2019) a z.č. 230/2019 Sb. (účinný od 1.10. 2019).

Jednou z oblastí, v níž mají obě tyto novely dopad, je možná délka trvání procesu oddlužení. I nadále zůstává standardní délkou doba 5 let, nicméně se můžeme setkat i s následně uvedenými výjimkami. Celý příspěvek

Dluh na svozu komunálního odpadu II.

Druhým předpisem, který si obec může vybrat, je zákon č. 185/2005 Sb., o odpadech. Podle tohoto zákona může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek přirozeně není možné stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad, jehož se týká předchozí článek.

Celý příspěvek

Dluh na svozu komunálního odpadu I.

Mezi dluhy, se kterými se někteří lidé potýkají, patří i nezaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu, přesněji poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí. Příčinou je někdy i skutečnost, že tento poplatek není upraven pro všechny obce jednotně, ale každá obec si vytváří svou vlastní úpravu prostřednictvím vyhlášky. Zároveň si volí, zda bude poplatek vybírat podle zákona o místních poplatcích nebo podle zákona o odpadech. Celý příspěvek

Vyklízení nájemního bytu

Jedním z důsledku neplacení nájemného bývá i ukončení nájemního vztahu ze strany pronajímatele. Ať už k tomu dojde na základě výpovědi nebo neprodloužením nájemní smlouvy, nájemník je povinen byt opustit.

Pokud tak neučiní dobrovolně, má pronajímatel právo obrátit se na soud a požádat o vyklizení bytu. Předtím je místě zaslat žalovanému předžalobním výzvu a to nejméně 7 kalendářních dnů před podáním žaloby. Celý příspěvek

Novinky v oddlužení II – Nový druh odměny insolvenčního správce v případě povoleného oddlužení

Do 30. června 2017 jsme se v případě oddlužení setkávali pouze s jedním typem odměny insolvenčnímu správci, resp. odměny 750 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč bez DPH a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, které činí 150 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč bez DPH.  Odměna a náhrada hotových výdajů se platí za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Celý příspěvek

Novinky v oddlužení I – Kdo smí od 1.7. 2017 podat návrh na povolení oddlužení

Od 1. července 2017 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Jednou ze změn, které novela přinesla, je regulace subjektů poskytujících služby v oblasti oddlužení. Důvodem byl mimo jiné opakující se problém s nekvalitně zpracovanými návrhy na povolení oddlužení, za jejichž zpracování přitom dlužníci platili nemalé sumy.

Celý příspěvek

Výživné a úroky z prodlení

Neplnění vyživovací povinnosti patří mezi nejčastější trestné činy, s nimiž se můžeme setkat. Za neplnění vyživovací povinnosti bylo v roce 2015 nepodmíněně odsouzeno trestem odnětí svobody 766 osob, v roce 2016 se počet zvýšil na 866.1

Celý příspěvek

Dohoda o srážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy se v právním řádu objevují v různých podobách. Jednak patří mezi způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce) při vymáhání peněžitých plnění. Jednak se jedná o jednu ze standardních forem zajištění dluhu – pak hovoříme o dohodě o srážkách ze mzdy. Celý příspěvek