Jsem spoludlužník

Snažte se mít přehled o tom, zda další spoludlužník či spoludlužníci řádně splácí – buďte s ním nebo s nimi v kontaktu. Zároveň je důležité sám dbát o svá práva a povinnosti dlužníka.

Práva a povinnosti spoludlužníka

Základními povinnostmi spoludlužníků dle Občanského zákoníku jsou:

  1. Povinnost plnit dluh v rozsahu svého podílu. Není-li dohodnuto jinak, jsou podíly spoludlužníků stejné.

  2. Pokud se na některého z nich obrátí věřitel a požaduje zaplatit i částku nad rámec spoludlužníkova podílu či celý dluh, musí zaplatit. Zároveň o tom musí informovat ostatní spoludlužníky.

Práva spoludlužníků jsou rovněž upravena v Občanském zákoníku. Mezi základní práva patří:

  1. Pokud některého z nich vyzve věřitel k uhrazení částky nad rámec spoludlužníkova podílu či celý dluh, může po ostatních spoludlužnících požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

  2. V případě, že dluh zaplatil sám, je oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní.

Úhrada dluhu nad rámec mého podílu

Spoludlužnictví není jen pouhou formalitu. Věřitel se může obrátit na kteréhokoli ze spoludlužníků a požadovat po něm zaplacení dluhu. Důvody mohou být různé -– druhý spoludlužník neplatí, věřitel se rozhodnul, že získat peníze od Vás je pro něj snadnější apod.

Nejprve o této situaci informujte dalšího spoludlužníka či spoludlužníky. Zjistěte, zda není možné, aby svůj podíl splnil/i místo Vás. Pokud tomu tak není, musíte peníze zaplatit Vy. V tomto případě o tom neprodleně informujte spoludlužníka a požadujte uhrazení náhrady. Pokud je spoludlužníků, za něž jste plnil/a více, obraťte se na všechny. Pokud některý z nich není schopen platit, rozpočítejte jeho podíl mezi ostatní spoludlužníky.

Výzvu k uhrazení náhrady zašlete nejlépe doporučeným dopisem a s dodejkou, kopii si ponechte.V textu výzvy popište, co se stalo a stanovte lhůtu a způsob, kterým Vám má spoludlužník náhradu (tedy peníze, které jste zaplatil/a místo něj) uhradit. Můžete navrhnout i splátkový kalendář.

Jestliže spoludlužník na zaslanou výzvu nezareaguje, můžete mu zaslat další nebo již tzv. předžalobní výzvu.

Víte, že...
Obsah předžalobní výzvy se téměř neliší obsahem od klasické výzvy. V závěru však obsahuje upozornění, že pokud neobdržíte žádnou reakci, budete nucen/a se obrátit na soud. K textu předžalobní výzvy můžete připojit návrh žaloby či platebního rozkazu.

Pokud ani poté spoludlužník nevykáže žádnou aktivitu (např. návrh splátkového kalendáře, zaplacení dlužné částky apod.), můžete podat k soudu návrh na vydání platebního rozkazu nebo žalobu proti spoludlužníkovi. Takto samozřejmě můžete postupovat i bez zaslání výzev, nicméně ty mohou pomoci v některých případech řešit věc i bez soudu.

V praxi se často podává žaloba ručitele proti dlužníkovi o náhradu která obsahuje tzv. dvojí petit.

Co to znamená? V poslední části žaloby je uveden návrh, ze kterého vyplývá požadavek žalobce (dlužníka, který hradil dluh místo žalovaného spoludlužníka), aby soud vynesl rozsudek, na základě kterého by měl žalovaný spoludlužník zaplatit náhradu (tedy peníze, které za něj zaplatil žalobce), úrok z prodlení a náklady soudního řízení. Kromě tohoto požadavku můžete uvést, že kromě rozsudku může soud na základě svého uvážení vynést platební rozkaz, na jehož základě by opět dlužníkovi vznikla stejná povinnost, tj. zaplatit náhradu, úrok z prodlení a náklady soudního řízení.

Víte, že...
Platební rozkaz soud vynese, aniž by nařizoval jednání.

Jaký je rozdíl mezi platebním rozkazem a rozsudkem?

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, které soud „může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.“ Jinými slovy, platební rozkaz je vynesen na základě předložených důkazů soudu, aniž by bylo nařízeno jednání. Proti vynesenému platebnímu rozkazu se podává odpor (nikoliv odvolání). Jestliže soud nemá dostatek důkazů pro vynesení platebního rozkazu nebo nebyl platební rozkaz doručen do vlastních rukou dlužníka, nařídí jednání. Po něm je vynesen rozsudek, proti kterému lze podat odvolání.

Pravomocný a vykonatelný rozsudek, platební rozkaz či rozhodčí nález jsou již exekučními tituly, na základě kterých lze nařídit exekuci.

Do kdy nejpozději se musím obrátit na soud?

Důležité je stihnout obrátit se na soud dříve, než je dluh promlčen. Obecná promlčecí doba jsou tři roky. Tato doba začíná běžet od dne, kdy právo (zde právo obrátit se na soud) mohlo být vykonáno poprvé. Tzn. ode dne, kdy měl spoludlužník zaplatit a nezaplatil. Pokud je sjednáno placení dluhu ve splátkách, má každá splátka svůj běh promlčecí doby tj. promlčení začíná běžet následující den po splatnosti jednotlivé splátky. Pokud spoludlužník podepsal uznání dluhu, je promlčecí doba desetiletá. Uplynutí promlčecí doby neznamená, že se již nesmíte na soud obrátit. Pokud by však dlužník podal námitku promlčení, soud by řízení zastavil.

Příklad
Pan Petr a pan Jaroslav jsou spoludlužníci, každý má na dluhu podíl jednu polovinu.Pan Jaroslav přestal splácet. Věřitel využil svého práva a začal jeho splátky požadovat po panu Petrovi. Pan Petr ihned písemně vyzval pana Jaroslava, aby mu peníze zaplatil, ten tak však neučinil. Pan Petr čekal přibližně  rok platil splátky za oba, pak se ale rozhodl obrátit na soud. Soud na jeho návrh vynesl platební rozkaz. Pan Jaroslav nepodal odpor a ani nezaplatil. Platební rozkaz tak nabyl právní moci a vykonatelnosti. Pan Petr zkusí ještě jednou zaslat panu Jaroslavovi výzvu k zaplacení. Pokud se ani poté nic nestane, obrátí se na exekutora.

Co dělat, když je spoludlužník v insolvenčním řízení?

Pokud je vůči Vašemu spoludlužníkovi vedeno insolvenční řízení (např.požádal o oddlužení) a Vy jste za něj zaplatil část dluhu nebo dluh celý, musíte tuto svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit v soudem stanovené lhůtě.

Jak pomoci spoludlužníkovi, který má nebo bude mít potíže se splácením

Potíže se splácením může mít dlužník z mnoha důvodů, důležité je, aby svoji situaci začal co nejdříve řešit. v tom ho můžete podpořit.

Řekněte mu o těchto stránkách. Nebo mu poraďte, ať se obrátí na některou z poraden, které poskytují zdarma dluhové poradenství. Kontakty naleznete v sekci Kam pro radu.