Upomínka od věřitele

Pokud Vám byla doručena upomínka od věřitele s  upozorněním, že jste nezaplatili včas (jste po splatnosti), je to nepříjemné. Lze to vidět i pozitivně – zaslání upomínky není povinností věřitele.

V případě, že Vám je doručena upomínka od věřitele, neztrácejte hlavu  a začněte co nejdříve jednat.

Nejdříve si zjistěte několik pro Vás důležitých věcí – jak dlouho jste již po splatnosti (zda jednu nebo více splátek), zda jste po splatnosti u jednoho nebo více věřitelů. Je velmi  důležité si pravdivě odpovědět na otázku, co je příčinou Vašeho prodlení.

Při potížích se splácením je důležité vědět, proč se to děje. Mezi nejčastější příčiny patří:

 1. Zapomněl/a jste.

  Jedná se o nejlehčeji řešitelnou variantu. V tomto případě je potřeba obratem zaplatit dlužnou částku a následně zaslat věřiteli dopis (doporučeně, s dodejkou, kopii si ponechte) s vysvětlením situace. Také se nezapomeňte u věřitele informovat, zda Vám z důvodu prodlení nevznikly další závazky, např. zda Vám nebyl účtován úrok z prodlení, smluvní pokuta apod. Věřitel je povinen Vám tuto informaci na Vaši žádost sdělit.

 2. Nemáte na splátky dočasně (např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, úrazu apod.).

  Zde doporučujeme postupovat obdobně jako tomu je v této situaci.

 3. Nemáte na splátky.

  Začněte komunikovat s věřitelem co nejdříve. Můžete mu napsat dopis (nezapomeňte ho zaslat doporučeně s dodejkou, kopii si ponechte) a v něm mu vysvětlete situaci a zároveň požádejte o nižší splátky. Nestačí však napsat, že nemáte na hrazení svých závazků, je důležité věřiteli vysvětlit a doložit svoji situaci (např.kopií výpovědi apod.).

  Při žádosti o snížení měsíčních splátek navrhujte částku, kterou budete schopen/na splácet v následujících měsících. V dopise dejte také jasně najevo, že chcete své závazky plnit a jakmile se situace zlepší, začnete platit původně sjednanou výši splátek.

  Čím dříve začnete s věřitelem jednat, tím vyšší jsou Vaše šance na dosažení řešení přijatelného pro obě strany.

  Pokud by na Vaši žádost o splátkový kalendář věřitel nereagoval, nenechte se odradit, požádejte znovu a především plaťte alespoň něco!!! Neuchráníte se tím zcela před soudním vymáháním závazku, ale stále svůj dluh částečně umořujete a prokazujete platební morálku. V opakované žádosti o nižší splátky můžete nastínit, kolik by věřitel získal v případné exekuci a zároveň zdůraznit, že Vy mu nabízíte více (pokud tomu tak skutečně je). Orientační výši Vašich případných srážek z příjmů můžete zjistit např. na www.vyplata.

  Pokud jste pojištěn/a proti neschopnosti splácet, ověřte si, zda se na danou událost pojištění nevztahuje. V některých případech je možným řešením tzv. konsolidace dluhů. Konsolidace znamená spojení nesplacených půjček do jedné. Smyslem je především možnost výrazného snížení měsíčních splátek. Výhodou je také zpřehlednění finanční situace a přizpůsobení parametrů nového úvěru aktuálním potřebám dlužníka. Je však nutné počítat s nárůstem celkově zaplacené částky. Konsolidace přichází v úvahu, v situaci kdy dlužník není v některém z registru dlužníků. U některých typů konsolidace může banka vyžadovat zajištění závazků např. zástavou, ručitelstvím apod.

  O nastalé situaci informujte rodinu. Mimo jiné zjistíte, do jaké míry Vám může pomoci. Také je vhodné zjistit případné následky nesplácení, např. výše sjednaných smluvních pokut, poplatky za zaslání upomínek atd. Někdy (např. při opakovaném odmítnutí žádosti o nový splátkový kalendář) je dobré se informovat o podmínkách oddlužení.

  Zcela určitě můžete využít služeb poraden, které nabízí zdarma dluhové poradenství.

 4. Necítíte povinnost hradit své závazky, když nemáte na jejich zaplacení.

  Pokud tomu tak opravdu je, tak očekávejte brzkou komunikaci ze strany věřitele a následně zásilky od soudu a později od exekutora. Je důležité vědět, že mlčením či rezignací se situace nevyřeší. Začněte svou situaci řešit co nejdříve. „Jak na to“ se dozvíte v předchozím odstavci.

  Příklad
  Včas nezaplacená pokuta u Dopravního podniku se může z 926 Kč vyšplhat na 10 000 Kč a více.

Víte, že...
Během trvání závazkového vztahu může dojít ke změně jak v osobě věřitele, tak dlužníka. Pro obojí změnu však platí jiná pravidla.

Změna v osobě věřitele

Kromě upomínky Vám může být doručeno oznámení o postoupení (ve smyslu odprodání) Vaší pohledávky jinému věřiteli. Jedná se o jedno ze základních práv věřitele. Zároveň k tomuto úkonu od Vás nepotřebuje souhlas. Postoupení pohledávky je vyloučeno pouze v případě, kdy byste se s věřitelem dohodli, že věřitel svoji pohledávku nesmí postoupit jiné osobě.  Pokud již k postoupení pohledávky došlo, je postupitel (původní věřitel) tuto skutečnost Vám oznámit. Do té doby, musíte hradit svůj závazek původnímu věřiteli. Po obdržení oznámení o postoupení pohledávky, je nutné začít splácet závazek novému věřiteli. Prokázat postoupení pohledávky nicméně může i nový věřitel.

Změna v osobě dlužníka

Pokud byste chtěl/a svůj závazek předat jiné osobě nebo alespoň dosáhnout toho, aby Vám „oficiálně“ pomohla se splácením Vašeho závazku další osoba (budete spoludlužníci), je nutné získat v obou případech písemný souhlas věřitele! Bez něj je tento právní úkon neplatný.

Jak jednat s vymahači? 

Víte, že...
Věřitel může pověřit jinou osobu, aby mu s vymožením dluhu pomohla.

V situaci, kdy nesplácíte včas se Vám může stát, že se na Vás obrátí vymahačská nebo inkasní společnost, která Vám sdělí, že je pověřena Vaším věřitelem k vymožení jeho pohledávky. Obvykle budete o této skutečnosti informováni dopisem. Existují různé typy vymáhacích společností, které mají různé praktiky.

Většina dlužníků si klade otázku, zda s vymahači jednat či ne. Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Nicméně pokud  Vás vymáhací agentura (inkasní společnost) zkontaktuje dopisem či telefonicky, je schopna Vám vysvětlit, jakého věřitele zastupuje (ideálně na základě jakého pověření), je vhodné s ní začít jednat o řešení Vaší situace. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se přímo na věřitele a ověřte si, zda opravdu dané společnosti dal pověření k vymáhání své pohledávky.

Pokud Vás kontaktuje nějaká společnost, kterou prokazatelně věřitel pověřil vymáháním dluhu, je vhodné s ní jednat. Pracovníci těchto společností ovšem nejsou exekutoři či soudní vykonavatelé a nemají proto práva jako oni.

Pracovníci vymahačských agentur (inkasních společností) nemají na rozdíl od soudních exekutorů a vykonavatelů (zaměstnanců soudu) právo vstoupit do Vašeho domu či bytu. Jestliže máte podezření, že jste se setkali s falešným exekutorem, žádejte předložení exekučního příkazu a průkazky vystavené Exekutorskou komorou ČR. Nezapomeňte, že máte právo se obrátit na Exekutorskou komoru a ověřit si totožnost daného „exekutora“! Pro jeho ztotožnění se můžete obrátit také na Policii ČR.

Další doporučení

 1. Přebírejte si poštu!

  Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soud neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).

 2. Neberte si další půjčky!

  Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení ještě více a dostanete se do dluhové pasti.

 3. Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

  Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

 4. Nečekejte, že se situace vyřeší sama!

  Začněte aktivně jednat s věřitelem.

 5. Nespoléhejte na to, že se věřitel nebude domáhat svých práv!
 6. Nespoléhejte na to, že se věřitel sám ozve. Není to jeho povinnost!
 7. Nepřistupujete na případné návrhy věřitele, u kterých víte, že nejste schopni je splnit!

  Např. na věřitelův návrh nového splátkového kalendáře, o kterém již dopředu víte, že navrhované splátky nezaplatíte, jelikož na ně nemáte dostatek finančních prostředků.

 8. Buďte opatrní při jednání s vymahačskou agenturou (inkasní společností)!