Zásilka od soudu/rozhodce

Jste-li již delší dobu se svými závazky po splatnosti, je pravděpodobné, že se věřitel začne domáhat svých práv u soudu. Pokud jste měl/a ve smlouvě sjednanou rozhodčí doložku tak u rozhodce. V praxi to znamená, že Vám může být doručen platební rozkaz nebo žaloba, na základě které soud později vynesen rozsudek nebo rozhodce rozhodčí nález.

Jaký je rozdíl mezi platebním rozkazem a rozsudkem?

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, které soud „může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.“ Jinými slovy, platební rozkaz je vynesen na základě předložených důkazů soudu, aniž by bylo nařízeno jednání. Proti vynesenému platebnímu rozkazu se podává odpor (nikoliv odvolání). Jestliže soud nemá dostatek důkazů pro vynesení platebního rozkazu nebo nebyl platební rozkaz doručen do vlastních rukou dlužníka, nařídí jednání. Po něm následuje vynesení rozsudku, proti kterému lze podat odvolání.

O vydání platebního rozkazu může soud rozhodnout i bez nařízení jednání tj. bez Vaší přítomnosti!
Víte, že...
Pravomocný  a vykonatelný rozsudek, platební rozkaz či rozhodčí nález jsou již exekučními tituly, na základě kterých lze nařídit exekuci.

Byl mi  doručen platební rozkaz

V situaci, kdy Vám byl doručen platební rozkaz, je důležité si ujasnit, zda se jedná o platební rozkaz oprávněný či neoprávněný. Pokud dospějete k názoru, že je platební rozkaz neoprávněný, máte možnost podat k soudu v 15 denní lhůtě odpor. Odporem se platební rozkaz zruší a následně je nařízeno jednání. To je nařízeno i tehdy, když by Vám nebyl platební rozkaz doručen do vlastních rukou.

Běh lhůty se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Příklad
Paní Miladě byl doručen platební rozkaz 6.června. 15denní lhůta pro případné podání odporu začíná běžet od 7.června.Pokud by běh lhůty připadl na den pracovního klidu či svátek, lhůta by skončila den následující.

Kdy má odpor šanci na úspěch?

Jedná se zejména o situace:

 • vymáhaný závazek je již zaplacen (ideálně ještě před podáním návrhu na vydání platebního rozkazu)
 • vymáhaný závazek je promlčen (pokud jste schopni prokázat, že Vám daný závazek nevznikl aj.)
 • je podán odpor proti platebnímu rozkazu, který splňuje znaky tzv. formulářové žaloby

  Vysvětlení termínu „formulářová žaloba“

  Z Ústavního nálezu ze dne 29. března 2012 sp. zn. I. ÚS 3923/2011 vyplývá, že v řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, má být výše uvedené odměny za zastupování žalobce advokátem určena jen jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny.

  Bagatelní věcí se rozumí řízení, jehož předmětem sporu je částka nižší než 10 tisíc Kč. Formulářovou žalobou je chápána žaloba, ve které je uplatňován nárok vůči spotřebiteli, který vznikl ze smlouvy nebo jiného právního důvodu, přičemž spotřebitel byl fakticky vyloučen z možnosti si sjednat podmínky plnění s jiným obsahem tj. neměl možnost si vyjednat jiné podmínky. Typickými půjde o smlouvu o přepravě (tj. vymáhání nezaplacené pokuty od Dopravních podniků), smlouvu o dodávce tepla nebo energií, o spotřebitelský úvěr, běžný účet, regulační poplatky, apod.

  Stručný výtah ústavního nálezu naleznete zde.

  Příklad
  Paní Daně byl doručen platební rozkaz, na základě kterého by měla zaplatit nedoplatek na zálohách u dodavatele elektrické energie. Vymáhaná částka činila 1 300 Kč. Kromě ní má paní Dana zaplatit úrok z prodlení a náklady soudního řízení včetně odměny advokáta ve výši 7 260 Kč. Paní Dana dlužnou částku nepopírá, pamatuje si totiž, že se stěhovala, měnila adresu, a že tímto způsobem skutečně dluh vznikl. Nelíbí se jí však výše soudních nákladů, zejména odměna advokáta.

  V tomto případě může paní Dana podat odpor, kterým se zruší platební rozkaz. Následně by měla do 30 dnů ode dne podání odporu zaslat soudu vysvětlení. V něm uvést, že nepopírá vznik dluhu, který již včetně úroku z prodlení zaplatila, nicméně že rozporuje výši odměny advokáta. Další svá tvrzení, je potřeba opřít o Ústavní nález sp. zn. I. ÚS 3923/2011 – tj. poukázat a doložit, že její řízení je bagatelní (vymáhaná částka je nižší než 10 000 Kč), že zde jsou splněny podmínky formulářové žaloby uvedené v Ústavním nálezu, a že vzhledem k uvedeným skutečnostem, soudu žádá, aby výše odměny za zastupování žalobce advokátem byla určena jako jednonásobek vymáhané částky.

  Soud následně případ paní Dany posoudí a pokud shledá, že jsou zde skutečně splněny podmínky formulářové žaloby, může být odměna advokáta snížena na částku 2 600 Kč.

Kdy je šance téměř nulová? 

 • pokud jste Váš závazek nesplácel/a a ani neřešil s věřitelem splátkový kalendář
 • oprávněnými důvody není ani skutečnost, že nemáte dostatek finančních prostředků na splácení svých závazků

V těchto případech je podání odporu pouze hrou o čas. Díky němu bude totiž na určitou dobu odloženo nařízení exekuce, nicméně Vám vzrostou náklady řízení.

Podat samotný odpor však nestačí, kromě odporu je potřeba soudu doručit Vaše vysvětlení, na základě jakých skutečností jste odpor podal/a. Toto vysvětlení je nutné soudu doručit do 30 dnů ode dne podání odporu.

Jak postupovat, když nepodáte odpor proti platebnímu rozkazu?

Zkontaktujte svého věřitele, případně jeho právního zástupce. Pokuste se s ním domluvit na splátkovém kalendáři. Tím sice platební rozkaz nezrušíte, ale uzavřený a především plněný splátkový kalendář by Vás měl uchránit před nařízením exekuce.

Byla na mě podána žaloba

Věřitel může podat k soudu žalobu, na jejímž základě bude po Vás vymáhat svou pohledávku. Nejprve v soudem stanovené lhůtě zašlete nebo osobně k soudu doručte Vaše vyjádření, zda s nárokem věřitele souhlasíte či nikoli. V případě, že nesouhlasíte, tak z jakých důvodů. Soudu nestačí sdělit Vaše argumenty, musíte je prokázat a připojit důkazy (např.kopii dokladu o zaplacení vymáhané pohledávky, termín počátku promlčecí lhůty apod.)

Poté až budete předvoláni k soudu, je potřeba se včas dostavit. Pokud máte vážný důvod, který Vám v tom brání, je Vaší povinností se včas soudu omluvit.

Po doručení žaloby můžete také kontaktovat věřitele a pokusit se o její zpětvzetí (např. zaplacením dlužné částky) a o uzavření dohody o splátkovém kalendáři. Pokud budete dohodu plnit, může Vás ochránit před budoucí exekucí.

7 tipů, jak nespadnout do dluhové pasti

 1. Přebírejte si poštu!

  Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soud neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).

 2. Neberte si další půjčky!

  Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení ještě více a dostanete se do dluhové pasti.

 3. Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

  Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

 4. Nečekejte, že se situace vyřeší sama!

  Začněte aktivně jednat s věřitelem.

 5. Nespoléhejte na to, že se věřitel nebude domáhat svých práv!
 6. Nespoléhejte na to, že se věřitel sám ozve. Není to jeho povinnost!
 7. Nepřistupujete na případné návrhy věřitele, u kterých víte, že nejste schopni je splnit!

  Např. na věřitelův návrh nového splátkového kalendáře, o kterém již dopředu víte, že navrhované splátky nezaplatíte, jelikož na ně nemáte dostatek finančních prostředků.