Ručím

Na co si dát jako ručitel pozor

Snažte se mít přehled o tom, zda dlužník řádně splácí – buďte s ním tedy v kontaktu. Je užitečné si jednou za čas ověřit aktuální výši pohledávky u věřitele. Poskytnutí této informace patří mezi základní povinnosti věřitele.

Zůstávejte v  kontaktu s věřitelem a přebírejte si poštu (např. pokud se stěhujete, informujte jej o tom). V případě, že nebydlíte na adrese svého trvalého bydliště nebo nemáte možnost si zde zajistit přebírání pošty, zřiďte si v evidenci obyvatel prostřednictvím ohlašovny (obecního či městského úřadu) tzv. doručovací adresu – tedy adresu, na které se skutečně zdržujete a můžete si přebírat poštu.

Práva a povinnosti ručitele

Povinností ručitele dle Občanského zákoníku je:

  1. Splnit dluh, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Základní práva ručitele dle Občanského zákoníku jsou:

  1. Požádat věřitele o sdělení výše pohledávky. Lze tak učinit i opakovaně, není stanovena forma, kterou to má ručitel učinit.Tzn., že si u věřitele můžete ověřit, kolik dlužník ještě dluží.

  2. Vyslovit souhlas nebo nesouhlas s dlužníkovým uznáním dluhu. Pokud vysloví nesouhlas, není vůči němu uznání účinné. Základním dopadem uznání dluhu je prodloužení promlčecí lhůty na deset let. Jestliže s tímto uznáním nebudete souhlasit, nebude se na Vás prodloužení vztahovat.

  3. Uplatnit proti věřiteli všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník. Může tedy např. namítnout promlčení dluhu.

  4. Odepřít plnění, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem. Tj. nezaplatit dluh místo dlužníka, pokud za to, že nemůže dluh zaplatit dlužník, může věřitel.

  5. Být věřitelem informován o postoupení pohledávky. Tedy, že došlo ke změně věřitele.

  6. Požadovat po dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli tj. vymáhat po dlužníkovi výši závazku, který za něj ručitel zaplatil.

  7. Pokud dojde ke změně v osobě dlužníka, nemusí s touto změnou ručitel souhlasit – v tom případě ručitelství zaniká.

Víte, že...
Důležitým právem ručitele je rovněž to, že může svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení, pokud je vedeno a on za dlužníka plnil.Ověřit si, zda je vůči dlužníkovi toto řízení vedeno a do kdy je možné pohledávku přihlásit, lze v Insolvenčním rejstříku.

Dlužník neplatí

Protože ručení není pouhou formalitou, může se stát, že se na Vás jako na ručitele obrátí věřitel a požádá Vás o zaplacení dluhu. Nejprve si u dlužníka ověřte, jestli opravdu neplatí a jestli jej již věřitel písemně vyzval k platbě. Výzvou může být i žaloba proti dlužníkovi. Pro vás jako ručitele platí až od okamžiku, kdy se o ní dozvíte.

Věřitel se může se svou pohledávkou obrátit na Vás, a Vy jste jako ručitel povinen dluh zaplatit. Při neuhrazení dluhu na Vás může být podána žaloba, v krajním případě může být pohledávka vymáhána v exekuci.

V případě, že uhradíte za dlužníka jeho dluh (ať už částečně nebo zcela), máte právo po něm vyžadovat jeho zaplacení. Výzvu k uhrazení náhrady zašlete nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou, kopii si ponechte.

Příklad
 Sestra paní Marie si vzala úvěr od banky. Paní Marie souhlasila s tím, že bude ručitelkou. Po nějaké době její sestra přišla o práci a nemohla platit. Banka její sestru nejdříve písemně vyzvala, aby dlužné peníze uhradila, ta však odepsala, že nemá z čeho. Banka se proto obrátila na paní Marii. Ta si nejprve ověřila, že sestra skutečně neplatí a také, že obdržela od banky písemnou výzvu. Poté dluh uhradila, protože si byla vědoma, že se k tomu zavázala a případný spor s bankou by ještě dlužnou částku zvýšil o náklady za soud. Když však po roce sestra práci opět našla, paní Marie se na ni ihned obrátila a domluvily se, že jí sestra bude peníze splácet. Pro jistotu o tom sepsaly písemnou dohodu včetně uznání dluhu.

Jestliže dlužník na zaslanou výzvu nezareaguje, můžete mu zaslat další nebo již tzv. předžalobní výzvu.

Víte, že...
Obsah předžalobní výzvy se téměř neliší od klasické výzvy. V závěru však obsahuje upozornění, že pokud neobdržíte žádnou reakci, budete nucen/a se obrátit na soud. K textu předžalobní výzvy můžete připojit návrh žaloby či platebního rozkazu.

Pokud ani poté dlužník nevykáže žádnou aktivitu (např. návrh splátkového kalendáře, zaplacení dlužné částky apod.), můžete podat k soudu návrh na vydání platebního rozkazu nebo žalobu proti dlužníkovi. Takto samozřejmě můžete postupovat i bez zaslání výzev, nicméně ty mohou pomoci v některých případech řešit věc i bez soudu. Navíc zaslání předžalobní výzvy min. 7 dní před podáním návrhu nebo žaloby je předpokladem pro vznik nároku na náhradu nákladů řízení.

V praxi se často podává žaloba ručitele proti dlužníkovi o náhradu která obsahuje tzv. dvojí petit.

Co to znamená? V poslední části žaloby je uveden návrh, ze kterého vyplývá požadavek žalobce (ručitele, který hradil dluh místo žalovaného dlužníka), aby soud vynesl rozsudek, na základě kterého by měl žalovaný dlužník zaplatit náhradu (tedy peníze, které za něj zaplatil žalobce), úrok z prodlení a náklady soudního řízení. Kromě tohoto požadavku můžete uvést, že kromě rozsudku může soud na základě svého uvážení vynést platební rozkaz, na jehož základě by opět dlužníkovi vznikla stejná povinnost, tj. zaplatit náhradu, úrok z prodlení a náklady soudního řízení.

Víte, že...
Platební rozkaz soud vynese, aniž by nařizoval jednání.

Jaký je rozdíl mezi platebním rozkazem a rozsudkem?

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, které soud „může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.“ Jinými slovy, platební rozkaz je vynesen na základě předložených důkazů soudu, aniž by bylo nařízeno jednání. Proti vynesenému platebnímu rozkazu se podává odpor (nikoliv odvolání). Jestliže soud nemá dostatek důkazů pro vynesení platebního rozkazu nebo nebyl platební rozkaz doručen do vlastních rukou dlužníka, nařídí jednání. Po něm je vynesen rozsudek, proti kterému lze podat odvolání.

Pravomocný a vykonatelný rozsudek, platební rozkaz či rozhodčí nález jsou již exekučními tituly, na základě kterých lze nařídit exekuci.

Do kdy nejpozději se musím obrátit na soud?

Důležité je stihnout obrátit se na soud dříve, než je dluh promlčen. Obecná promlčecí doba jsou tři roky. Tato doba začíná běžet od dne, kdy právo (zde právo obrátit se na soud) mohlo být vykonáno poprvé. Tzn. ode dne, kdy Vám měl dlužník zaplatit a nezaplatil.

Promlčecí doby se u závazků mohou lišit. Vždy si proto zjistěte, jaká promlčecí doba se vztahuje na váš případ. Kontakty najdete v sekci Kam pro radu.

Pokud je sjednáno placení dluhu ve splátkách, má každá splátka svůj běh promlčecí doby tj. promlčení začíná běžet následující den po splatnosti jednotlivé splátky. Pokud dlužník podepsal uznání dluhu, je promlčecí doba desetiletá. Uplynutí promlčecí doby neznamená, že se již nesmíte na soud obrátit. Pokud by však dlužník podal námitku promlčení, soud by řízení zastavil.

Příklad
Pan Petr a pan Jaroslav jsou ručitel a dlužník. Pan Jaroslav přestal splácet. Věřitel využil svého práva a začal jeho splátky požadovat po panu Petrovi. Pan Petr ihned písemně vyzval pana Jaroslava, aby mu peníze zaplatil, ten tak však neučinil. Pan Petr čekal přibližně rok platil splátky za oba, pak se ale rozhodl obrátit na soud. Soud na jeho návrh vynesl platební rozkaz. Pan Jaroslav nepodal odpor a ani nezaplatil. Platební rozkaz tak nabyl právní moci a vykonatelnosti. Pan Petr zkusí ještě jednou zaslat panu Jaroslavovi výzvu k zaplacení. Pokud se ani poté nic nestane, obrátí se na exekutora.

Co dělat, když je dlužník v insolvenčním řízení?

Pokud je vůči Vašemu dlužníkovi vedeno insolvenční řízení (např.požádal o oddlužení) a Vy jste za něj zaplatil část dluhu nebo dluh celý, musíte tuto svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit v soudem stanovené lhůtě. Obecně ale platí, že to, jakým způsobem a zda vůbec můžete požadovat po dlužníkovi uhrazení toho, co jste za něj plnil, závisí na řadě skutečností – např. jestli k plnění došlo ještě před oddlužením, v jeho průběhu či až po něm. V takových případech je vhodné raději vyhledat odbornou pomoc! Kontakty naleznete zde.

Jak pomoci dlužníkovi, který má nebo bude mít potíže se splácením

Potíže se splácením může mít dlužník z mnoha důvodů, důležité je, aby svoji situaci začal co nejdříve řešit. v tom ho můžete podpořit.

Řekněte mu o těchto stránkách. Nebo mu poraďte, ať se obrátí na některou z poraden, které poskytují zdarma dluhové poradenství. Kontakty naleznete v sekci Kam pro radu.