Insolvenční návrh

Podání insolvenčního návrhu na Vaši osobu Vám hrozí, pokud

 1. dlužíte více věřitelům, u kterých máte závazky po splatnosti déle jak 30 dnů a nejste schopen/na je plnit tj. jste zastavil/a platby podstatné části svých peněžitých závazků

 2. lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebudete schopen/a řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků např. dosud nejste s Vašimi závazky po splatnosti déle jak tři měsíce, lze však očekávat, že zanedlouho tento stav nastane

 3. není možné dosáhnout uspokojení (vymožení) některých  z Vašich závazků prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí

Pokud se nacházete situaci popsané pod písmenem a) jste v úpadku. Jestliže Vaše situace připomíná stav popsaný pod písmenem b) ocitáte se v hrozícím úpadku. Oba stavy mohou být pro věřitele impulsem pro zahájení insolvenčního řízení.

Příklad
Pan Jiří měl řadu závazků u pronajímatele, dodavatelů energií, nebankovních společnosti, ale také fyzických osob. Se svými věřiteli se nesnažil dohodnout na splátkových kalendářích a ani s nimi nekomunikoval. Po několika měsících jednomu z věřitelů došla trpělivost a podal na pana Jiřího věřitelský insolvenční návrh.

Po doručení insolvenčního návrhu můžete do 30 dnů podat návrh na povolení oddlužení. Více informací o oddlužení se dozvíte zde.

Pokud byste Návrh na povolení oddlužení nepodal/a, následoval by klasický průběh insolvenčího řízení tj. věřitelům by běžela by lhůta pro přihlášení pohledávek. Poté by soud vyhlásil úpadek, nařídil přezkumné jednání, schůzi věřitelů a teprve zde by se rozhodovalo o způsobu řešení dlužníkova úpadku. V úvahu by přicházel konkurs, oddlužení nebo reorganizace. O samotném způsobu rozhodují věřitelé, případně soud.

Jaký je tedy rozdíl? Pokud stihnete podat Návrh na povolení ve lhůtě, máte vyšší šance ovlivnit průběh řízení např. požadavkem soudu, aby řešil Váš úpadek či hrozící úpadek oddlužením, zároveň máte možnost navrhnout jeho formu. Soud sice není Vašim návrhem vázán, nicméně můžete v dalších částech návrhu prokázat, že byste byl schopen/a navrhovanou formu splnit.

Další doporučení

 1. Přebírejte si poštu!

  Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soud neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).

 2. Neberte si další půjčky!

  Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení ještě více a dostanete se do dluhové pasti.

 3. Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

  Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

 4. Nečekejte, že se situace vyřeší sama!

  Začněte aktivně jednat s věřitelem a insolvenčním soudem.