Srážky ze mzdy

Tento způsob výkonu rozhodnutí či exekuce je velmi častý. Způsob srážek ze mzdy probíhá obdobně, ať už je realizován v rámci výkonu rozhodnutí, nebo exekuci. Srážky se provádí z čisté mzdy. Lze je provádět jen na základě vykonatelného exekučního titulu.

Výši a způsob srážek upravuje občanský soudní řád, zákoník práce a nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Tyto předpisy určují nejvyšší přípustnou výši srážek. Vyšší srážky než připouští zákon nelze provádět a to ani v situaci, kdy by si to povinný přál.

Víte, že...
Srážky se mohou provádět také z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou
a) náhrada mzdy nebo platu,

b) nemocenské,

c) peněžitá pomoc v mateřství,

d) důchody,

e) stipendia,

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,

h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,

l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Existuje však také okruh příjmů, které jsou nepostižitelné, tzn. že na ně nelze nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci. Pokud by se tak stalo, je povinný oprávněn okamžitě podat návrh na zastavení exekučního řízení. Mezi nepostižitelné příjmy patří např.:

 1. náhrada, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo k opravě budovy.
 2. dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
 3. z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
 4. dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
 5. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 6. příspěvek na péči

Výše srážek ze mzdy a jiných příjmů

Mezi lidmi je rozšířeno tvrzení, že povinnému zůstane po provedení exekučních srážek z jeho příjmu pouze životní minimum. Tato informace je nepřesná!

Zákon totiž stanovuje tzv. nezabavitelnou částku, která musí povinnému po provedení srážek zůstat. Kromě ní mu však musí zůstat také část jeho příjmu. Výše nezabavitelné částky se mění vždy k 1. lednu daného roku. Její změna je podmíněna změnou výše životního minima a normativních nákladů na bydlení, ze kterých se skládá.

 Výše nezabavitelné částky pro rok 2019

Nezabavitelná částka jednotlivce – 6428,67 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživované dítě, manžela/lku – 1607,71 Kč.

Částka postižitelná bez omezení: od 1.6. 2019 – 19 286 Kč (Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení – viz příklad 2. V roce 2019 do 31.5. 2019 činila    9 643 Kč.).

Nezabavitelná část pohledávky podnikatele – Pohledávky fyzických osob podléhají výkonu rozhodnutí jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek uvedených v § 279 odst. 2, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami.

Srážky ze mzdy či jiných příjmů, je možné provést, pouze za předpokladu že Váš příjem je vyšší než Vaše nezabavitelná částka! Pokud máte více příjmů, jejich částky se sčítají, přičemž nezabavitelnou částku lze uplatnit pouze jednou!

Od 1.7. 2015 nemůže exekutor postihnout mzdu (příjem) manžela povinného.

Pokud by se tak stalo a mzda manžela povinného byla postižena, aniž by se jednalo o vymáhání závazků patřícího do společného jmění manželů, zkontaktujte nejprve exekutora pověřeného vedením exekuce. Upozorněte ho na aktuální znění § 262a Občanského soudního řádu  a požádejte ho o zrušení příslušného exekučního příkazu.  Pokud exekutor nezareaguje nebo žádost zamítne, je povinný manžel oprávněn podat návrh na částečné zastavení exekuce (co se týče formy – exekuce mzdy manžela povinného). Postižený manžel může podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce k místně příslušnému soudu.

Výpočet srážky ze mzdy a jiných příjmů

Výše srážek se odvíjí od nezabavitelné částky povinného. Důležitý je rodinný stav povinného (ženatý/vdaná) a počet vyživovaných dětí. Další podstatnou informací pro výpočet srážky je, zda má povinný tzv. přednostní či nepřednostní pohledávky.

Přednostní pohledávky jsou upraveny v Občanském soudním řádu v §279. Mezi přednostní pohledávky patří např. pohledávka na výživném, pohledávka vůči státu (dluh na zdravotním či sociálním pojištění, nedoplatky na daních), náhrady škody způsobené ublížením na zdraví aj.

S pravidly výpočtu srážek ze mzdy se můžete seznámit na příkladech.

U prvního příkladu je řešena situace, kdy rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou není vyšší než je částka zabavitelná bez omezení.

Příklad
Pan Jan je ženatý, má 1 vyživované dítě a pobírá invalidní důchod ve výši 11 200 Kč. Nyní mu byly nařízeny exekuce formou srážek z jiných příjmů. Jedna z nich je pro přednostní pohledávku, druhá ne.

Výpočet srážky v roce 2019 (od 1.6. 2019):

 1. Stanovení nezabavitelné částky: 6428,67  + 1607,71 + 1607,71  = 9644 Kč (zaokrouhleno)
 2. Rozdíl mezi výší důchodu a nezabavitelnou částkou: 11 200 – 9644 = 1556 Kč
 3. Zaokrouhlení částky 1556 směrem dolů na částku dělitelnou třemi = 1 554 Kč
 4. Rozdělení této částky na třetiny: 1 932 : 3 = 518 Kč

První třetina (nebo její zbytek) bude využita na uhrazení nepřednostní pohledávky.
Druhá třetina bude využita k zaplacení přednostní pohledávky, pokud by nestačila, použila by se také část nebo i celá první třetina.
Třetí třetina zůstane dlužníkovi.

Částka důchodu k výplatě bude: 10 162 Kč

Druhý příklad popisuje situace, kdy rozdíl mezi příjmem a nezabavitelnou částkou je vyšší než je částka zabavitelná bez omezení.

Příklad
Paní Z. je rozvedená, má 1 vyživované dítě. Její mzda činí 35 000 Kč čistého. Byla jí nařízena exekuce formou srážek ze mzdy, nejedná se o přednostní pohledávku.

Výpočet srážky v roce 2019 (od 1.6. 2019):

 1. stanovení nezabavitelné částky: 6428,67  + 1607,71 = 8 037 Kč (již zaokrouhleno)
 2. odečteme nezabavitelnou částku od čisté mzdy: 35 000 – 8 037 =    26 694 Kč
 3. jelikož rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnou částku je vyšší než 19 286 Kč (plně zabavitelná částka) – stanovíme jednu třetinu z této částky tj. 6 428 Kč.
 4. pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije 1/3 zbytku čisté mzdy 6 428 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 15 277 Kč ( tj. 26 694 – 19 286) tj. 7 410 Kč
 5. Srážka ze mzdy tak bude činit 6 428 + 7 410 Kč
 6. Paní Zuzaně bude vyplacena její nezabavitelná částka tj. 8 037 + dvě třetiny čisté mzdy tj. 2 x 6 428 Kč, které nám zůstaly stranou při zaokrouhlování – její mzda bude činit po provedení srážek 20 893 Kč

Pokud by Vám uvedené postupy připadaly složité, můžete pro orientační výpočet srážek ze mzdy či jiných příjmů použít kalkulačku nezabavitelných částek na www.vyplata.cz. Při dosazování údajů do kalkulačky, nezapomeňte zvolit typ pohledávky, která je po Vás vymáhána.