Přikázání pohledávky z bankovního účtu

Takto lze postihnout právo na výplatu z peněžního účtu. Výkon rozhodnutí může být veden jen ohledně účtu, jehož majitelem je povinný, a to ke všem prostředkům, které byly na účet vloženy, až do výše vymáhané pohledávky (tedy dluhu) s příslušenstvím. V případě kdy je povinný ženatý/vdaná, lze exekučně postihnout bankovní účet manžela/lky povinného.

Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat. Existuje však výjimka.

Povinný má od 1. 7. 2021 možnost požádat na pobočce svého peněžního ústavu o jednorázové uvolnění částky trojnásobku životního minima, v roce 2021 se jedná o částku 11.580,- Kč. Předpokladem výběru však je, že měl povinný tuto částku na svém účtu. Pokud by byla na účtu částka nižší, je banka povinna ji také vyplatit. Peněžní ústav vyplacení prostředků  oznámí soudu, který výkon rozhodnutí nařídil.

Druhou z možností, kterou si od 1. 7. 2021 může povinný zvolit je založení si „chráněného účtu“, který je přidružený k účtu, jež je exekučně obstaven. Na chráněný účet banka přeposílá došlé platby, které jí označí exekutor – ty, které nesmí být postiženy exekucí. Např. zbytek mzdy po srážkách, dávky na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi… Výhodou chráněného účtu je, že z něj mohou odcházet platby (z obstaveného účtu ne).

Nemá-li dlužník účet vůbec, nebo nechce-li z nějakého důvodu mít chráněný účet, je třeba zařídit, aby platby, na které exekutor nemá nárok, dostával dlužník složenkami, v hotovosti, nebo je nechával poslat na účet jiné osoby (u které si je jistý, že mu peníze vydá, a které samotné nehrozí exekuce!).

Víte, že...
Výkonem rozhodnutí (exekucí) nelze postihnout prostředky na bankovním účtu, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd (platů), náhrad mezd (platů) a dalších plnění. Tato výjimka se však vztahuje na mzdové prostředky určené pro první výplatní termín následující po dni, kdy bylo soudu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce. 

Další průběh exekuce

Banka je povinna blokovat peněžní účet do doby, než jí bude oznámeno nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí či usnesení nařízení exekuce.

Do té doby jsou „zmražené“ peníze z účtu ukládány na zvláštní účet, kde „čekají“ na výše uvedenou právní moc usnesení. Po nabytí právní moci usnesení je účet blokován ještě dalších 6 měsíců.

Pokud prostředky na „zmrazeném“ účtu nepostačují k plné úhradě vymáhané pohledávky, banka po dalších 6 měsíců sleduje účet povinného. Pokud dojde částka postačující k částečné úhradě, provede banka průběžné odepsání částky a výplatu oprávněnému následující den.

Výkon rozhodnutí touto formou končí:

  1. buď okamžikem, kdy je oprávněnému doručena výplata celé pohledávky,
  2. po uplynutí sledovacího období 6 měsíců vyplacením části pohledávky,
  3. uplynutím sledovacího období 6 měsíců a vyplacením části pohledávky,
  4. nebo sdělením, že na účtu nebyly žádné prostředky

Blokace účtu nevylučuje bance ani dlužníkovi možnost zrušit smlouvu o vedení účtu.V praxi se většina bank brání zrušení účtu v situaci, kdy je postižen exekucí.

Příklad
Pan Jan si chtěl z bankomatu vybrat 5.000,–Kč. Při pokusu o výběr zjistil, že jeho účet je zablokován. Bezprostředně poté se obrátil na svoji banku, kde mu bylo sděleno, že na jeho účet je vedena exekuce. Pana Jana tato skutečnost překvapila, doposud totiž nebyl o exekuci informován. Pan Jana zajímalo, zda exekutor neporušil zákon, proto se obrátil na občanskou poradnu. Zde mu bylo vysvětleno, že se právě nachází ve fázi exekuce, kdy exekutor zajišťuje majetek povinného. Dále mu bylo objasněno, že mu účet zůstane zablokován do doby než mu bude doručeno usnesení o nařízení exekuce + dalších 6 měsíců. 
Pokud víte, že Vám hrozí exekuce, zajistěte si výplatu mzdy, důchodu či dávek jiným způsobem než převodem na Váš bankovní účet! Pokud si chcete v budoucnu založit chráněný účet, je nutné mít exekučně postižený bankovní účet
Máte-li na účtu trvalé příkazy, zrušte je a nahraďte jejich platbu jiným způsobem. Po blokaci účtu z něj již žádné peníze nebudou odcházet a Vám tak mohou vzniknout další závazky!
Za předpokladu, že na účtu nemáte žádné prostředky, zrušte jej včas! I ze zablokovaného účtu se hradí poplatky za jeho vedení. Tím Vám mohou vzniknout další závazky vůči bance.