Průběh insolvenčního řízení

Insolvenční řízení lze rozdělit do několika fází, mezi které patří

1. Zahajovací fáze

Tato fáze zahrnuje především ověřování samotným dlužníkem, zda splňuje podmínky stanovené pro povolení oddlužení. Dalším krokem vyplnění formuláře Návrhu na povolení oddlužení, který v sobě obsahuje Insolvenční návrh (tedy návrh na vyhlášení úpadku nebo hrozícího úpadku, kolonka 07) a doložení potřebných příloh. Až na výjimky, kdy může dlužník návrh sepsat a podat sám, musí kontaktovat notáře, exekutora, advokáta, insolvenčního správce nebo tzv. akreditovanou osobu.

Víte, že...

Ministerstvo spravedlnosti vede dvě evidence – Dobrovolnou evidenci subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení dostupnou zde: http://vesta.justice.cz, a dále Seznam akreditovaných osob, dostupný zde: http://sako.justice.cz

Po jeho úspěšném vyplnění následuje doručení soudu (v Praze městskému, mimo Prahu příslušnému krajskému soudu). Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno v insolvenčním rejstříku do 3 pracovních dnů poté, co byl Návrh na povolení oddlužení doručen k příslušnému soudu. Insolvenční rejstřík je přístupný na www.justice.cz.

2. Zjišťovací fáze

V této fázi soud zjišťuje, zda Insolvenční návrh (kolonka 07 formuláře Návrhu na povolení oddlužení) obsahuje všechny náležitosti, je srozumitelný a určitý. Pokud tomu tak není, soud do 7 dnů od doručení návrh odmítne. V případě, že k návrhu na Povolení oddlužení nejsou připojeny zákonem požadované přílohy nebo pokud nemají potřebné náležitosti, vyzve soud dlužníka k jejich doplnění. Zároveň mu za tímto účelem stanoví lhůtu, jejíž délka může být max. 7 kalendářních dnů. Soud může také dlužníkovi uložit, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Výše zálohy může činit až 50 000 Kč. Povinnost zaplatit zálohu však soud neuloží dlužníkovi, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

3. Rozhodovací fáze

Pokud soud shledá, že je návrh v pořádku, a že se dlužník nachází v úpadku či hrozícím úpadku, vydá o tom rozhodnutí. To bude mimo jiné obsahovat, zda se dlužník nachází v úpadku/hrozícím úpadku, kdo mu je stanoven jako insolvenční správce a datum přezkumného jednání a schůze věřitelů.

Věřitelé zde najdou informaci o lhůtě pro přihlášení svých pohledávek. Tímto rozhodnutím je obvykle zároveň povoleno oddlužení, pokud dlužník splnil jeho podmínky.

4. Vlastní průběh oddlužení

Při přezkumném jednání soud rozhodne na základě stanoviska věřitelů o formě oddlužení, tj. o splátkovém kalendáři se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžení majetkové podstaty. V průběhu oddlužení je dlužník povinen plnit řadu povinností, které mu ukládá Insolvenční zákon. V opačném případě by mohlo být oddlužení zrušeno a nařízen konkurs.

5. Osvědčovací fáze

Jestliže dlužník splnil všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, může požádat soud o osvobození od placení zbývajících pohledávek, které dosud nebyly uspokojeny – jednoduše řečeno “o odpuštění zbývajících závazků“. Toto osvobození se ovšem nevztahuje na zákonem stanovené výjimky, např. náhradu škody na zdraví. Po dlužníkově případném osvobození plyne 3letá lhůta, během které může být oddlužení zpětně zrušeno v případě, že bude zjištěno, že dlužník některou ze svých povinností porušil.