Chci ručit

Pokud se rozhodujete, jestli někomu ručit, ověřte si nejprve jeho totožnost a bonitu.  V praxi to znamená, že byste měl/a znát jméno, příjmení a bydliště dlužníka. Zároveň byste měl/a znát informace o dlužníkově majetkové situaci, např. zda dlužník legálně pracuje nebo má jiný stálý příjem, vlastní nějaký majetek, zda na jeho osobu byla nařízena exekuce či zda se nenachází v insolvenčním řízení.

Výše uvedené skutečnosti vám pomohou při rozhodování, jestli ručitelství není příliš rizikové. Počítejte tak s tím, že dlužník se kdykoli může dostat do problémů se splácením. Věřitel se poté obrátí se svým požadavkem na Vás.

Ručení není jen formalita.

Práva a povinnosti ručitele

Povinností ručitele dle Občanského zákoníku je:

  1. Splnit dluh, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Základní práva ručitele dle Občanského zákoníku jsou:

  1. Požádat věřitele o sdělení výše pohledávky. Lze tak učinit i opakovaně, není stanovena forma, kterou to má ručitel učinit.Tzn., že si u věřitele můžete ověřit, kolik dlužník ještě dluží.

  2. Vyslovit souhlas nebo nesouhlas s dlužníkovým uznáním dluhu. Pokud vysloví nesouhlas, není vůči němu uznání účinné. Základním dopadem uznání dluhu je prodloužení promlčecí lhůty na deset let. Jestliže s tímto uznáním nebudete souhlasit, nebude se na Vás prodloužení vztahovat.

  3. Uplatnit proti věřiteli všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník. Může tedy např. namítnout promlčení dluhu.

  4. Odepřít plnění, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem. Tj. nezaplatit dluh místo dlužníka, pokud za to, že nemůže dluh zaplatit dlužník, může věřitel.

  5. Být věřitelem informován o postoupení pohledávky. Tedy, že došlo ke změně věřitele.

  6. Požadovat po dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli tj. vymáhat po dlužníkovi výši závazku, který za něj ručitel zaplatil.

  7. Pokud dojde ke změně v osobě dlužníka, nemusí s touto změnou ručitel souhlasit – v tom případě ručitelství zaniká.

Víte, že...
Důležitým právem ručitele je rovněž to, že může svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení, pokud je vedeno a on za dlužníka plnil. Ověřit si, zda je vůči dlužníkovi toto řízení vedeno a do kdy je možné pohledávku přihlásit, lze v Insolvenčním rejstříku.