Nemám dluhy

Stav, kdy člověk nemá dluhy a je si jistý, že mu ani nehrozí, je ideální. I tak je potřeba mít se na pozoru a dbát o to, aby se situace nezměnila.

6 pravidel, jak zůstat bez dluhů 

 1. Mějte přehled o svém osobním nebo rodinném rozpočtu.

  Tzn. měl/a byste vědět, jaké máte výdaje a jaké příjmy. Rozlišujte, které z nich jsou pravidelné a které ne, počítejte s nečekanými výdaji. Snažte se, abyste dosahoval/a přebytkového rozpočtu – tj. zbývala Vám rezerva, kterou si můžete šetřit. Ověřujte si, zda zbytečně neutrácíte nebo zdali Vás nemůže ohrozit náhlý výpadek v příjmech, např. kvůli nemoci či ztrátě zaměstnání.

 2. Přebírejte si poštu a zajistěte možnost ji dostávat.

  Buďte dostupný/á a to nejen pro úřady, ale i pro další subjekty. V praxi to znamená zejména udržovat si „aktivní“ trvalé bydliště. Tedy mít jej tam, kde skutečně bydlíte nebo s jistotou víte, že si zde můžete poštu pravidelně vyzvedávat a také tak činíte. Pokud tuto možnost v místě trvalého bydliště nemáte, je vhodné si zřídit tzv. doručovací adresu. Učinit tak můžete na ohlašovně příslušného obecního nebo městského úřadu, v jehož obvodu máte trvalé bydliště. Zvážit můžete také zřízení datové schránky.

  Doručovací adresou může být např. jakákoli adresa na území České republiky nebo adresa v zahraničí. Mějte ale zároveň na paměti, že i když bude tato adresa uložena v centrální evidenci obyvatel, je jen omezený počet subjektů, které do ní mají přístup a mohou ji takto zjistit (např. soud, exekutor). Některé subjekty tak budete muset informovat sami.

 3. Nevstupujte do nejasných smluvních vztahů.

  Smluvní vztah nemusí vznikat jen písemně, pokud to není výslovně stanoveno v nějakém právním předpisu. Vzniknout může i ústně nebo tzv. konkludentně (tj. mlčky, pouhým jednáním – např. vyskládáním zboží na jezdící pás v obchodě). Nový občanský zákoník, účinný od 1.1.2014, dokonce tyto formy preferuje. Zvažujte však vždy písemnou formu smlouvy, i když to zákon nevyžaduje, neboť v ní je obsah jasně dán. Vyhnete se tak např. sporům, zda poskytnuté peníze byly půjčkou či darem apod.

 4. Nepodepisujte nic, co jste nečetl/a nebo čemu nerozumíte.

  Podpisem takového dokumentu se můžete zavázat k něčemu, co vás může poškodit, aniž byste o tom věděl/a. Zvlášť pozor na poznámky psané miniaturním písmem – bývají důležité. Také si zkontrolujte předem vyplněné údaje. Nepodepisujte se na prázdný papír ani na papír, kde nejsou vyplněny všechny údaje např.chybí dlužná částka apod.

 5. Neposkytujte své osobní údaje.

  Pokud možno, ověřte si k čemu dotyčný Vaše údaje potřebuje a zda je oprávněn po Vás tyto údaje chtít.

 6. Nespoléhejte se na to, že Vám nic nehrozí.

   Každému se může stát, že se stane obětí nějakého omylu, podvodu, záměny osob (viz. příklad) apod. V takovém případě je potřeba být aktivní a věc řešit.

  Příklad
  Soud vydal na pana Jana platební rozkaz – uložil mu tedy povinnost zaplatit do 15 dnů dlužnou částku. A to i  přesto, že pan Jan nic nikomu nedluží, ale došlo k záměně osob. Pokud pan Jan ale nezareaguje včas (nepodá do 15 dnů od převzetí platebního rozkazu odpor), nabude platební rozkaz právní moci a v případě nezaplacení i vykonatelnosti. Může dojít až k exekuci. V rámci exekuce už se neřeší, zda nějaký dluh byl nebo nebyl, to je již pozdě.