Dluhy vzniklé před uzavřením manželství a hrozba exekuce

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, v červnu se budeme s přítelem brát. On má nějaké dluhy z předchozího manželství. Byli jsme se zeptat v jedné poradně, kde nám řekli, že se mě netýkají, ale teď mi kamarádka říkala, že slyšela, že to tak není a že můžu mít exekuci i kvůli těmto jeho dluhům. Je to pravda? Máme radši uzavřít předmanželskou smlouvu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v oblasti odpovědnosti za dluhy a případného postižení společného jmění manželů, došlo opravdu od 1. ledna 2014 k podstatným změnám.

Do 31. 12. 2013 platilo, že pro dluhy, které jednomu z manželů vznikly před uzavřením manželství, lze postihnout mzdu, účet a majetek ve výlučném vlastnictví dotčeného manžela (např. nemovitost získanou darem či dědictvím). Nebylo však možné pro tyto závazky exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného či majetek patřící do společného jmění manželů.

Od 1. ledna 2014 se však situace podstatně změnila. Nově je možné postihnout pro dluhy vzniklé před manželstvím také majetek patřící do společného jmění manželů. Pokud by opravdu zcela reálně hrozilo, že by pro výlučné dluhy Vašeho budoucího manžela měl být po sňatku postižen majetek, který byste nabyli za trvání manželství, je v současnosti jedinou možnou obranou tzv. vyjádření nesouhlasu s existencí závazku nebo závazků. Toto právo vyplývá konkrétně z § 732 nového občanského zákoníku. Jeho celé znění naleznete zde: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=89~2F2012&part=&name=&rpp=15#seznam

U dluhů, které se nachází v exekučním řízení, je vhodné zaslat svůj nesouhlas také pověřenému exekutorovi. Vyjádřením nesouhlasu se exekuce nezastaví, pokud by však mělo dojít k exekučnímu prodeji majetku, patřícího do společného jmění manželů, bude postižena „jen“ polovina ze společného jmění, nikoliv vše, jak by tomu bylo, pokud byste tento krok neučinila. Např. pokud by se jednalo o exekuční postižení nemovitosti, tak by v případě Vašeho vyjádření nesouhlasu bylo možné prodat pouze její polovinu, v opačném případě by exekutor mohl nemovitost prodat celou.

Dle stávajícího znění § 262a odst. 2 Občanského soudního řádu lze exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze v situaci, kdy se jedná o vymožení dluhu patřícího do společného jmění manželů. Vaší mzdy a účtu by se tedy dluhy, které vznikly Vašemu příteli před uzavřením manželství, neměly dotknout. Pokud by to některý z exekutorů přece jen „zkusil“, je potřeba obratem kontaktovat tohoto pověřeného soudního exekutora, doložit mu vznik manželství, poukázat na datum vzniku dluhu a požádat o zrušení příslušného exekučního příkazu. V případě kdy by exekutor nereagoval nebo žádost zamítl, je na místě podat návrh na částečné zastavení exekuce co do formy postižení Vaší mzdy a účtu. Tento návrh by se doručoval pověřenému exekutorovi, pokud by ho zamítl, je povinen jej postupovat k rozhodování soudu.

Také Vás zajímalo, zda by Vás a Vašeho přítele mohla ochránit předmanželská smlouva. Pravdou je, že nový občanský zákoník se snažil tento způsob ochrany posílit v tom smyslu, že dle tohoto zákona je nyní v zásadě jedno, zda dojde k úpravě budoucího společného jmění manželů formou notářského zápisu nebo později soudně. Problematický je však § 42 Exekučního řádu, ze kterého od 1. ledna 2014 vyplývá:

„(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.“

Jinými slovy lze říci, že v současné době Vás jakákoliv úprava Vašeho společného jmění manželů neochrání, jelikož exekutor smí postupovat, jako kdyby k tomuto kroku nedošlo. A také, že zároveň není vyloučeno, že se Vás důsledky vymáhání dluhů, které vznikly Vašemu příteli před uzavřením manželství, dotknou.

Vzhledem k tomu, že se legislativa v oblasti dluhů stále mění a usazuje, je vhodné sledovat další vývoj a v případě potřeby lze opět navštívit některou z poraden, které poskytují dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.4.2014