Exekuce na mzdu bývalé manželky povinného

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
na mou osobu je vedena exekuce k vymáhání pohledávky, kdy tato exekuce nabyla právní moci v roce 2009. Na začátku ledna 2014 s právní účinností, jsme byli rozvedeni. Na konci ledna 2014 byl zaměstnavateli manželky doručen exekuční příkaz na nařízení exekuce srážkami ze mzdy či jiného příjmu manželky povinného.
Chtěl bych se zeptat zda má exekutor nárok na tyto srážky a zda zaměstnavatel má povinnost vykonat tento exekuční příkaz?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 262a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.) vyplývá, že: “ Výkon  rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy  nebo  jiného příjmu manžela  povinného,  přikázáním  pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu,  přikázáním  jiné  peněžité  pohledávky  manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy,  jde-li  o  vydobytí  dluhu,  který  patří  do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.“

Jinými slovy – postihnout mzdu a účet manžela povinného je možné pouze pro dluhy, které patří do společného jmění manželů. Předpokladem je také trvání manželství.

Lze předpokládat, že exekuční příkaz byl exekutorem vydán ještě v době, kdy jste byli manželé. Ať tomu tak bylo či ne, můžete postupovat následovně. Nejprve by tedy bylo vhodné zkusit exekutora „po dobrém“ upozornit, že jste od Vámi uváděného data rozvedeni (s tím že kopii rozsudku o rozvodu neprodleně doložíte), a proto žádáte, resp. Vaše bývalá manželka, aby exekutor vydaný příkaz zrušil. V případě, kdy exekutor nebude na žádost Vaší bývalé manželky reagovat, bude nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce co do rozsahu postižení její mzdy a případně účtu (pokud by došlo zároveň k blokaci bankovního účtu). Návrh lze odůvodnit výše uvedeným § 262a odst. 2 o. s. ř., tj. jelikož došlo k rozvodu, již nejste manželé, proto není naplněn zákonný předpoklad citovaného § 262a odst. 2 o. s. ř. V případě že exekuční příkaz byl vydán před rokem 2013 lze použít i tento argument. Pokud by se zároveň jednalo o exekuci nařízenou pro dluh, který nepatřil do Vašeho společného jmění manželů (např. vznikl před uzavřením manželství), je možné navrhovat částečné zastavení exekuce i z tohoto důvodu. Více informací o zastavení exekuce naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Zajímalo Vás také, zda je zaměstnavatel povinen provádět exekuční srážky, tj. řídit se exekučním příkazem. V tomto směru musíme uvést, že ano. Zaměstnavatel je vázán exekučním příkazem do doby než ho exekutor vyrozumí o jeho zrušení či vymožení exekuce. V případě, kdy by zaměstnavatel srážky neprováděl, vystavil by se riziku, že věřitel uplatní proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.2.2014