Když zaměstnavatel nevyplácí mzdy

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

je možné nějak vymáhat peníze po zaměstnavateli, které mi dluží na výplatě? Jde o soukromého podnikatele a je pravda, že firmě co vím, se asi teď zrovna moc nedaří. Poslední dobou je mě i dalším zaměstnancům výplata vyplácena se zpožděním, ne v den, kdy nám ji má podle smlouvy posílat. Už jsem za zaměstnavatelem kvůli tomu několikrát byli, vysvětloval, že podnik teď tolik nevydělává a šetří výdaje atd. Jenže teď nám už dluží výplaty za duben a květen a ty peníze nám všem dost chybí. Můžete mi nějak poradit?

Díky moc.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se zastavíme u Vámi zmiňovaného opoždění ve vyplácení mzdy. Lidé často zaměňují výplatní termín se splatností mzdy. Není-li v pracovní smlouvě či mzdovém výměru výslovně uveden termín splatnosti mzdy, dle Zákoníku práce platí, že je mzda splatná do konce následujícího měsíce. Jinými slovy – mzda za měsíc duben 2014 je splatná nejpozději 31. května 2014.

Výše uvedená informace však nic nemění na tom, že zaměstnanci mají právo na výplatu své mzdy za odvedenou práci. Pokud ji zaměstnavatel nevyplácí, obvykle řeší, zda nadále u zaměstnavatele zůstávat a následně z něj mzdu vymáhat.

V případě, kdy byste se rozhodl pracovní poměru ukončit z důvodu neplacení mzdy, lze tak učinit výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, přičemž ta začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. Např. výpověď byla zaměstnavateli doručena v květnu, od 1. června běží dvouměsíční (není staveno odlišně) výpovědní doba. Častějším a také rychlejším způsobem je v této situaci tzv. okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1, písm. b) Zákoníku práce. To je možné učinit v situaci, kdy je zaměstnavatel po splatnosti mzdy (viz výše) 15 dnů. To znamená, že zaměstnanec, kterému je dlužena mzda za duben, může dát okamžité zrušení pracovního poměru až 16. června. V tomto případě mu také vznikne nárok na náhradu mzdy v rozsahu výpovědní doby.

Bez ohledu na to, zda zaměstnanec u zaměstnavatele nadále zůstává, má právo vymáhat dlužnou mzdu prostřednictvím soudního řízení. Před podáním žaloby je však potřeba zaslat zaměstnavateli alespoň 7 kalenádřních dnů předžalobní výzvu. V opačném případě se zaměstnanec vystavuje riziku, že mu soud přikáže uhradit náklady řízení a to i v případě, kdy rozhodne v jeho prospěch. V případě soudního sporu lze nárokovat veškeré pohledávky vůči zaměstnavateli (tedy i případnou náhradu mzdy při okamžitém zrušení PP) a zároveň má zaměstnanec poměrně dobré vyhlídky, e soud dopadne v jeho propsěch. Samotné vykonatelné a pravomocné rozhodnutí soudu, které představuje exekuční titul, však není zárukou, že zaměstnanec své peníze získá.

Další možností je podat na zaměstnavatele insolvenční návrh. Předpokladem však je, že se zaměstnavatel nachází v úpadku tj. má dva a více věřitelů, je po splatnosti se závazky déle jak 30 dnů a není schopen je platit, přičemž platební neschopnost se nejčastěji dokládá 90 denní dobou po splatnosti. Velkým benefitem pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je v insolvenci a oni mají vůči němu pohledávky, je možnost jejich proplacení ze strany ÚP více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/.

Je tedy na Vašem zvážení, jakou cestu si zvolíte. Ve všech případech by bylo vhodné zjistit, zda zaměstnavatel opravdu není schopen platit. Zkuste zjistit, zda dluží ještě někomu jinému než zaměstnancům – lze například učinit dotaz na zdravotní pojišťovnu zda je za Vás hrazeno pojištění, totéž platí o ČSSZ). Podotýkáme, že i když byste sám uplatnil žalobu na uhrazení dlužné mzdy a jiný věřitel podal návrh na insolvenci, můžete své nevymožené pohledávky po zaměstnavateli uplatnit na ÚP (předpokladem je splnění všech zákonných podmínek uplatnění tohoto nároku viz výše).

V případě potřeby můžete svoji situaci zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014