Náhrada škody v trestním řízení

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, prosím poraďte co dál. Jistý pan …. naší firmě dluží 178000 Kč. Byl mu vydán soudem Trestní příkaz za přečin zpronevěry a odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a 9 měsíců (rozhodnutí nabylo právní moci v polovině roku 2013) s tím, že má uhradit škodu dle svých sil ve zkušební době. Do dnešního dne neposlal ani korunu. Jak máme postupovat dál? Jsme malá firma a tyto peníze nám moc chybí. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že proběhlo trestní řízení, ve kterém byl vynesen trestní příkaz. Ten v tuto chvíli představuje exekuční titul, na základě kterého lze nařídit exekuci (trestní příkaz již nabyl právní moci a povinný nezačal plnit). V praxi to znamená, že by bylo vhodné si dojít na soud (pokud jste tak již neučinili) a požádat o potvrzení doložky pravomocnosti, tj. vyznačení data, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Poté máte na výběr ze dvou způsobů vymáhání své náhrady škody:

a) Můžete se obrátit na některého ze soudních exekutorů (místní příslušnost není legislativou stanovena) a pověřit ho na základě plné moci vymáháním náhrady škody. Exekutor se pak obrátí na soud, předloží exekuční titul a bude žádat o pověření ze strany soudu. Poté již bude moci konat, tj. vydávat exekuční příkazy a vymáhat Vaše peníze. Exekutor je v tomto směru poměrně dost flexibilní a v zásadě může prostřednictvím exekučních příkazů blokovat dlužníkův majetek.

b) Můžete se obrátit na soud, v jehož obvodu žije dlužník, a podat návrh na výkon rozhodnutí. Tato varianta již od Vás bude vyžadovat vyšší aktivitu, tj. bude potřeba napsat návrh, stanovit způsob vymáhání peněz (např. zda srážkami ze mzdy, obstavením účtu apod.). Zároveň v jednom návrhu na výkon rozhodnutí můžete uvést pouze jeden způsob vymáhání. Faktickým vymáháním pohledávky je pověřen zaměstnanec soudu.

Obě výše uvedené varianty mají své klady a zápory. U varianty a) je nespornou výhodnou, že udělením plné moci exekutorovi v zásadě Vaše aktivita končí. Exekutor může začít jednat a vzhledem k tomu, že je motivován odměnou, která mu dle zákona náleží, lze předpokládat, že se bude snažit konat rychle. Je však ale také potřeba počítat s tím, že po Vás exekutor může na začátku jednání požadovat složení zálohy. A v neposlední řadě – pokud by dlužník nic nevlastnil a neměl žádný příjem, je zde riziko, že by exekuce mohla být zastavena pro nemajetnost a po Vás by mohlo být požadováno uhrazení dosavadních nákladů (tuto možnost je vhodné dopředu projednat s exekutorem).

Varianta b) je pro Vás bezpečnější a levnější (pokud by se jednalo o vymáhání náhrady škody způsobené úmyslnou trestnou činností, byl byste zcela osvobozen od soudních poplatků). Výkon rozhodnutí však může (ale nemusí) dle našich zkušeností trvat déle.

 

V neposlední řadě můžete ještě předtím, než učiníte jakékoliv další kroky, zaslat škůdci dopis a upozornit ho, že v případě kdy nezačne nic splácet, budete nuceni nejen zahájit exekuční řízení, ale také oznámit soudu, že neplní povinnosti, které mu byly uloženy, a že mu tudíž hrozí změna „podmínky“ na trest odnětí svobody.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.5.2014