Notářský zápis se svolením k vykonatelnost, ztráta výhody splátek a výkon rozhodnutí

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
jde o půjčku mezi příbuznými.
Byl sepsán notářský zápis dne 7.3.2014 s doložkou přímé vykonatelnosti a tím byl dluh uznán v plné výši,s tím,že bude hrazen ve splátkách po dobu jednoho roku a dlužník vzal na vědomí,že když se dostane do prodlení se splácením, stane se třetí den po termínu splatným celý zbývající dluh.Termín 1.splátky byl stanoven na 15.3.2014.
Příbuzný nedodržel hned 1.termín a sdělil (korespondence mezi dlužníkem a věřitelem je vedena emailem),že v den sepsání NZ mu byla uvalena exekuce na plat ve výši 129 000,-Kč níže doslovná část sdělení ze 17.3.2014
. .tak jsme to v pátek dopoledne hezky všechno podepsali a když jsem pak přišel do práce, zjistil jsem, že mám exekuci na plat 129.000,-. Protože jsem si bral nějakou zálohu předtím, dostal jsem na tento měsíc 6.800,-, na celý měsíc, na dalších 10-14 měsíců (v závislosti na příjmu) mám zajištěno, že příjem nepřesáhne minimum, tedy 12 tisíc . . .
Notářský zápis,v případě nesplnění termínu nařizuje,aby byl proveden výkon rozhodnutí (exekuce) na majetek povinného s odkazem na § 274 odst.1 písm.e) obč.soud.řádu anebo s ust. § 40 odst.1 písm. d) zák.č. 120/2001 Sb. exekuční řád a zároveň se dlužník zavazuje nést ze svého náklady případné nedobrovolné dražby.
Dále
jsem postupovala bez služeb právníka a dne 31.3. jsem podala žalobu soudu na tomto formuláři,který lze získat na internetu:
„Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného“
kde jsem žádala o splácení ve splátkách až do úplného zaplacení a tím jsem možná nedodržela podmínku z not.zápisu,kde je uvedeno,že se stane splatným celý zbývající dluh.
Dotaz
tím,že požaduji splácení srážkami ze mzdy a nikoliv,aby se stal splatným celý zbývající dluh,se dopouštím vážné chyby a můj „Návrh na nařízení . . .nebude možné akceptovat,protoža takováto záměna oproti NZ není možná,nebo mohu počítat s tím,že celá záležitost bude stále živá a splátky ze mzdy budou nařízeny.
A prosím,sdělte mi jestli je poplatek soudu 5% z dlužné částky jediná úhrada,nebo jsou stanoveny i jiné další poplatky.
Děkuji za Váš čas i odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací jsme vyvodili následující sled událostí:

1) 7.3.14 byl sepsán notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti obsahují ztrátu výhody splátek v případě prodlení dlužníka se splátkou

2) 15.3. 14 měl být první termín splátky, dlužník nezaplatil

3) 17.3. 14 Vás kontaktoval s tím, že splácet nemůže

4) 31.3. 14 jste podala návrh na výkon rozhodnutí formou srážek ze mzdy (dále jen Návrh)

Přímo to nezmiňujete, ale předpokládáme, že termín druhé splátky měl nastat až po 31.3. 14.

Nedokážeme samozřejmě posoudit formální a obsahovou správnost Vámi podaného Návrhu, nicméně obecně lze říci, že jste postupovala správně. Tím, že dlužník neuhradil včas splátku, vzniklo Vám právo žádat uhrazení celého dluhu najednou. Zdůrazňujeme, že se jedná o právo, tudíž bylo na Vás, jestli je uplatníte či nikoliv. Pokud byste to nestihla do další splátky a tu by dlužník uhradil včas, toto právo by zaniklo. Uplatněním práva může být i podání Návrhu (např. viz usnesení Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 236/2006 ).

Jinou věcí ovšem je, jak dlouho bude trvat, než reálně budou moci být srážky prováděny, pokud jsou co se týká nařízených exekucí nebo výkonů rozhodnutí jiní věřitelé před Vámi v pomyslné frontě – v exekučním řízení totiž platí pravidlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele tj. dostane se na řadu“. Doporučujeme také sledovat pro jistotu insolvenční rejstřík (isir.justice.cz), aby v případě, že dlužník sám (nebo některý z jeho věřitelů) požádá o zahájení insolvečního řízení, jste včas stihla svou pohledávku přihlásit.

Co se týče poplatků, žádný jiný stanoven není a i tento poplatek by Vám měl uhradit povinný.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.4.2014