Oddlužení jako řešení dluhových potíží

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Vážení, dostal jsem se do dluhových potíží a nevím jak je řešit, banky mi posílají každý měsíc dopisy a chtějí zaplatit. Žádal jsem je o sloučení půjček, ale to mi zamítli. Co mám dělat? Pomohl by mi osobní bankrot? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nedá se vyloučit, že řešením Vaší situace při splnění zákonem stanovených podmínek by mohlo být právě oddlužení (lidově nazývané osobní bankrot). Neuvádíte konkrétní informace o Vaší finanční situaci, můžeme proto odpovědět pouze obecně – konkrétně Vám nastíníme několik  základních podmínek, které je nutné při vstupu do oddlužení splňovat.

Pokud se jedná o fyzickou osobu, neměla by mít dluhy z podnikání, z uvedeného pravidla však zákon umožňuje několik výjimek:

  • s oddlužením souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde,
  • jde o  pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního  řízení,  ve  kterém  insolvenční  soud zrušil konkurs na majetek dlužníka (při splnění rozvrhového usnesení nebo při nepostačujícím majetku),
  • nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele (kupříkladu zástavním právem).

Dále musí být dlužník v úpadku nebo hrozícím úpadku. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů (nelze tedy tímto způsobem postupovat v případě jednoho věřitele), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně  předpokládat,  že  dlužník  nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Další podmínkou schválení návrhu na povolení oddlužení je to, že během následujících pěti let, musí dojít ke splnění (zaplacení) minimálně 30 % závazků nezajištěným věřitelům + celou odměnu insolvenčního správce, která činí 65.340,- Kč (za 5 let let, hrazeno měsíčně). Oddlužení lze provést dvěma způsoby – zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Dlužník sice může v návrhu uvést, který z těchto způsobů navrhuje, definitivní volba je však na straně věřitelů. Dá se očekávat, že věřitelé se rozhodnou pro variantu, která jim zabezpečí větší výtěžek.

To, zda podmínky na schválení oddlužení splňujete z hlediska příjmů, si můžete informačně ověřit na následujícím odkazu (platí pro případ plnění splátkového kalendáře):

http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

V případě, že příjem nepostačuje na splacení 30 % závazků nezajištěným věřitelům, lze s nějakou osobou uzavřít darovací smlouvu, na základě které dojde k dorovnání příjmů. Pro podrobnější informace o oddlužení můžete kontaktovat kteroukoli občanskou poradnu. Kontakty naleznete zde:

http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/

V případě kdy byste zjistil, že podmínky oddlužení nesplňujete, by bylo vhodné začít komunikovat s věřiteli a zkusit s nimi dohodnout pro Vás přijatelné splátkové kalendáře. V praxi se stává, že věřitelé na žádost dlužníka nereagují, přesto je vhodné „platit alespoň něco“. Důvodem je snižování závazku a také doložení Vaší platební morálky, která by Vám mohla pomoci v případném soudním sporu tj. mohl byste s ní argumentovat, pokud byste se chtěl domoci toho, aby Vám soud schválil splátkový kalendář.

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2015