Dluh na výživném a oddlužení povinného

Kategorie: Oddlužení a Výživné

Dotaz:

Dobrý den. Můj otec mi má platit soudně stanovené alimenty, ale pošle mi peníze jen občas, protože prý musí platit svoje dluhy, kterých má hodně. Teď chce kvůli tomu vyhlásit i osobní bankrot. Co to bude znamenat pro mě? Bude mi pak ještě muset alimenty platit nebo už ne?

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem Vás chceme uklidnit, že oddlužení (osobní bankrot) neznamená konce vyživovací povinnosti. V rámci řešení Vaší věci se nabízí několik možností ohledně vymáhaní dlužného i tzv. běžného výživného (tedy toho, co má být placeno dle rozhodnutí soudu), popsaných níže:

1).  Jak už bylo uvedeno, i přes případné povolení oddlužení povinnost otce platit výživné zůstává.  Přestože je dlužník povinen v návrhu na povolení oddlužení označit své závazky a věřitele, je vhodné, aby věřitel (=Vy) sledoval v elektronické podobě přístupný insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do). Obecně totiž platí, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené soudem.  Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Nicméně pohledávky na výživném ze zákona představují tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují průběžně a především kdykoli z majetkové podstaty během insolvenčního řízení. Ve Vašem případě je proto potřeba v případě, že bude otci oddlužení povoleno, co nejdříve kontaktovat insolvenčního správce.

Další informace o oddlužení naleznete např. na http://insolvencni-zakon.cz/, také zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/.

Na druhé straně v této situaci by otec mohl požádat o snížení výživného. Soud (nikoli ten insolvenční, který řeší oddlužení) by při rozhodování v tom případě zohlednil např. i to, zda otec třeba podnikáním nepodstupoval nepřiměřená rizika nebo se nevzdal výhodnějšího zaměstnání, a nemusel by nutně výživné snížit. Oddlužení navíc samo o sobě není automatickým důvodem ke snížení výživného – naopak, aby je soud povolil, zjišťuje, zda dlužník splňuje podmínku uhrazení min.30% závazků nezajištěných věřitelů i přes to, že výživné bude plnit v plné výši.

2) Vy sám se můžete pokusit řešit situaci např. cestou exekuce. Rozhodnutí soudu, ve kterém je otci stanovena výše výživného představuje exekuční titul, na základě kterého lze dlužné výživné vymáhat prostřednictvím exekuce. Můžete se tedy obrátit na soukromého soudního exekutora (pokud byste byl nezletilý, tak Váš zákonný zástupce, tj. zpravidla matka) nebo využít možnosti výkonu rozhodnutí. Více informací o rozdílech mezi výkonem rozhodnutí a exekucí naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/. Výživné je tzv. přednostní pohledávkou, takže pokud je proti dlužníkovi vedeno více exekucí (výkonů rozhodnutí) najednou, má výživné přednost před ostatními pohledávkami.

Další informace o exekuci naleznete např. na http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/.

3) Neplatič výživného může být také trestně stíhán, pokud neplní svoji vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce (nejen po sobě jdoucí), případně se úmyslně vyhýbá plnění své vyživovací povinnosti, např. bezdůvodně zanechal lépe placeného zaměstnání, ukončil pracovní poměr na dobu určitou a koná jen příležitostné sezónní práce, zatajuje příjem. Tím, že podáte trestní oznámení, můžete „motivovat“ dlužníka k plnění svých povinností pod hrozbou případného odsouzení za trestný čin zanedbání povinné výživy. Je však třeba poznamenat, že případné odsouzení neplatiče v trestním řízení samo o sobě nevymůže dlužné alimenty.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.5.2014