Odpovědnost za dluhy související s trestnou činností bývalého manžela

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, jmám na Vás tento prvotní dotaz, který je pro mne zásadní.
DOTAZ: Existuje ustálená judikatura soudů v otázce postižení SJM , kde dluhem jsou náklady trestního řízení bývalého manžela, nebo škoda způsobená tímto trestním jednáním?

Pokud ano, uveďte mi prosím Vás alespoň jeden případ, který tuto otázku řeší. Mám za sebou soudní stání u Okresního soudu, kde jsem v mé vylučovací žalobě žádala o vyloučení movité věci z exekuce ( dluhem jsou náklady trestního řízení ), všechny ostatní postihy exekutor zrušil, tedy postižení mzdy, důchodového pojištění, pojištění mé nezletilé dcery, postižení mzdy. S Exekutorským úřadem jsem komunikovala a vše se mi postupně podařilo řešit. Pouze s postižením movité věci ,,osobního automobilu,, jsem byla nucena se obrátit na soud. Jednání probíhalo bez účasti státu, který se prostřednictvím soudkyně Krajského soudu omluvil. Dnes jsem se dověděla, že Okresní soud mou žalobu zamítl a to i přes sdělení soudkyně tohoto soudu, že podle ní mám pravdu. Nemám ještě zdůvodnění zamítnutí žaloby proto můj dotaz směřuje pouze k ustálené soudní judikatuře a praxi, kterou bych ráda využila, když ani soudci tohoto státu nechápou, že manželka povinného ( teď již bývalá ), nemůže nést právní odpovědnost za trestní jednání svého manžela. To by mi mohli soudy nařídit, abych si odseděla trest za bývalého manžela, který se 2 roky vyhýbá nástupu trestu a nikdo neví, kde je. Jde o to, že mě čekají ještě další 2 soudní spory ohledně trestné činnosti mého bývalého manžela. Mám zúženo SJM v roce 2000 a vypořádání majetku v lednu 2001, přesto při doložení všech dokladů exekutorům je to moc nezajímá a vše tak musím řešit soudní cestou. Jsem samoživitelka, mám jedno nezletilé dítě a již 2 roky se snažím prokázat můj výlučný majetek. Některé exekuce jsem zdárně ukončila v můj prospěch, avšak ještě mi zbývá se bránit dalším. Vše je za trestnou činnost mého bývalého manžela. Bohužel jsem rozvedena až od 8 měsíce roku 2015 a ne dříve ( rozhodnutí soudu po 10 měsících od podání žádosti o rozvod ). V tuto chvíli mám pouze tento jediný dotaz. V případě, že se svým odvoláním nedomůžu svého práva, ráda bych zvážila ostatní právní kroky, které mi zákon umožňuje, ke kterým budu však již potřebovat právní poradu, která je v mé finanční situaci nedosažitelná a proto bych se případně obrátila o další radu na Vás. Snažím se zjistit si co nejvíce informací, pro odvolání a mé další soudní spory s exekutory.
Děkuji Vám za Vaši odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

protože se jedná o komplikovanou situaci, bez podrobnějších informací Vám dovedeme odpovědět pouze v obecné rovině. Jak píšete, nemůžete nést odpovědnost za jednání svého manžela. Důsledkem tohoto jeho jednání však byl vznik závazku (dluhu). Otázkou zůstává, zda takový závazek patří do společného jmění manželů (dále jen SJM) či nikoliv. Za doby úpravy „starého“ občanského zákoníku převládal právní názor, že náhrada škody z trestné činnosti jednoho z manželů není součástí společného jmění manželů. Dále často jistotě ohledně vyčlenění náhrady škody z trestné činnosti ze společného jmění manželů „pomáhala“ její výše. Pokud totiž částka náhrady škody přesahovala míru přiměřenou majetkovým poměrům dotčeného manželství, nepatřila do společného jmění manželů i z tohoto titulu.

Nyní se na situaci můžeme podívat optikou úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). Ten ve svém § 710 konstatuje, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže:

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Nyní k výkladu pojmu převzaté. Myslí se tím právní jednání kterým manžel tento dluh na sebe převzal (kupříkladu podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru). Náhradu nákladů v trestním řízení a náhradu škody v trestním řízení na sebe nepřevzal, nýbrž mu soud uložil povinnost k jejich zaplacení. Nejsou tedy součástí SJM. Stejný názor zastává i komentář k NOZ, to však fakticky neznamená, že by nebylo možné pro dluh, který není součástí SJM postihnout majetek patřící do SJM. Ve Vašem případě by se však dalo argumentovat dřívějším zúžením SJM a jeho následným vypořádáním. Listinu o zúžení SJM by bylo vhodné nechat zanést do veřejného seznamu, který vede Notářská komora ČR, tento krok lze učinit prostřednictvím notářské kanceláře. Pokud totiž listina o úpravě SJM není do zmiňovaného seznamu zanesena, nemusí k ní věřitelé přihlížet.

Jak jsme uvedli, problematika možnosti postižení SJM se vlivem rekodifikace neustále vyvíjí a v současné době novější judikatura ještě neexistuje. Pro posouzení Vašich možností obrany bychom potřebovali mít podrobnější informace o celém případu. V momentě, kdy bude mít Vámi zmíněno rozhodnutí okresního soudu, doporučujeme se Vám obrátit na některou občanskou poradnu. Jejich seznam naleznete zde: http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.12.2015