Odpuštění penále

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, v roce 1997 věřitel získal platební rozkaz na částku cca 170.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že jsem pobýval z důvodu mého zaměstnání mimo trvalé bydliště, vzniklo z tohoto dluhu penále 1.900.000,- Kč. O této skutečnosti jsem se dověděl v roce 2003 při nástupu do nového zaměstnání, prostřednictvím exekučního nároku věřitele. Požádal jsem o odpuštění neetického penále, ale to mi bylo zamítnuto. Existuje nějaká novela zákona na základě níž bych mohl o odpuštění penále znovu požádat ?

Děkuj za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vámi poskytnutých informací lze dovodit, že Vám vznikl dluh na zdravotním který se následně zvýšil o penále. Pokud lze opravdu hovořit o penále ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění, je nutné si uvědomit, že o odpuštění penále lze dle zákona žádat teprve poté co byla uhrazena jistina. Do té doby je žádost o odpuštění penále vždy zamítnuta. A i po uhrazení jistiny (tedy základního dluhu na pojistném) je na pojišťovně, zda a v jakém rozsahu žádosti vyhoví.

Dle zákona může být  žádost o odpuštění penále  podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Z výše uvedeného lze tedy dovozovat, že v současné době není žádná novela, která by zakládala novou právní úpravy ve věci odpuštění penále.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, kdy se jednalo o penále u jiného typu dluhu či se nejednalo o penále v pravém slova smyslu např. šlo o úroky z prodlení apod., můžete svůj dotaz upřesnit nebo telefonicky či osobně zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.5.2015