Odškodné a odpovědnost druhého manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, můj manžel byl odsouzen za na 5 let odnětí svobody a k zaplacení odškodného pozůstalým ve výši 4 miliónů korun za způsobení dopravní nehody. Máme ve SMJ barák. Přijde exekutor na celý barák a nebo na manželovu půlku? Mužou mě jako manželce sáhnout na plat? Předem děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 732 nového občanského zákoníku platí, že :

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Tento paragraf tedy říká, že máte právo chtít, aby byl v rámci případného vymáhání dluhu postižen jen tzv. vypořádací podíl manžela – tedy zjednodušeně řečeno polovina domu (neznáme stav dalšího vašeho majetku ve společném jmění manželů). Pro jistotu proto doporučujeme o tomto písemně informovat věřitele (pozůstalé) i případného exekutora a kopii tohoto dopisu si ponechat.

Co se týče možnosti exekučně postihnout Vaši mzdu (ale i třeba bankovní účet), bude záležet na tom, zda se jedná o dluh patřící do společného jmění manželů. Pokud by tomu tak nebylo, pak mzdu a účet postihnout nelze.

Co za dluhy do společného jmění manželů patří rovněž upravuje nový občanský zákoník. Z § 710 vyplývá, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže:

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v
rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom
jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

V současné době není zatím dostupná judikatura (rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo soudů odvolacích) ani podrobnější výklad výše uvedeného § 710 nového občanského zákoníku. V tuto chvíli lze tedy předpokládat, že se soudní praxe přikloní k již dřívějším názorům, tj. náhrada škody z trestné činnosti včetně nákladů za pobyt ve věznici patří mezi závazky, které vznikly jednomu z manželů, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.  To by znamenalo, že není součástí společného jmění manželů a nelze kvůli nim postihnout mzdu a účet druhého z manželů, tedy Vás. V opačném případě by bylo na místě se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce co do formy srážek z příjmu či exekučním postižením bankovního účtu manželky povinného. Vzor je dostupný zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.5.2015