Promlčení pokuty z přestupku

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Přeji dobrý den,
prosím o informaci po jaké době dojde k promlčení pokuty udělené přestupkovou komisí města. Pohledávka byla vykonatelná 27. 5. 2009, město přistoupilo k vymáhání exekutorem dne 16.2.2015. Jedná se o již promlčenou pohledávku? Nebo mohu argumentovat tím, že mne město za celou dobu existence dluhu k úhradě nevyzvalo. Mám nějaké možnosti, jak z toho?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokuty za přestupek mají 6letou promlčecí lhůtu (jak dříve dle Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tak v současnosti dle Zákona 280/2009 Sb., daňového řádu), v rámci které má věřitel možnost se domoci exekučního titulu – ten musí být pravomocný a vykonatelný,

V případě, kdy věřitel dosáhl vykonatelnosti exekučního titulu (výkaz daňových nedoplatků) v roce 2009, nelze o promlčení hovořit, jelikož od získání exekučního titulu běží věřiteli 10letá promlčecí doba. Jediné, co byste mohl zkusit rozporovat, je vymáhání úroků z prodlení, Nejvyšším soudem sp. zn. 31 Cdo 2160/2012 bylo totiž dovozeno: „Uplyne-li od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, jímž úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění, byly přiznány, doba tří let, promlčí se v tomto případě celý nárok na úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění, která se jako nárok promlčují a jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí.“ V praxi by to znamenalo, že byste mohl zkusit podat návrh na částečné zastavení exekuce co do rozsahu vymáhaných úroků. Svůj návrh můžete opřít o výše citované rozhodnutí soudu.

Co se týče argumentu, že Vás město k úhradě nevyzvalo, je důležité, že město takovou povinnost nemá.

Město tedy má právo pokutu prostřednictvím exekutora vymáhat, Vy se můžete zkusit domluvit např. na splátkovém kalendáři, pokud není možné danou částku zaplatit jednorázově.

Pro úplnost dodáváme, že důvody pro případné zastavení exekuce upravují Občanský soudní řád, popř. Správní řád (v závislosti na tom, jaký typ exekuce je veden). 

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.4.2015