Vymáhání náhrady škody

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, měl bych dotaz. Jako provozní sem měl brigádníci a ta po delší době si po směně přivlastnila tržbu cca 30 000 Kč. Vyšetřovala to policie tam se přiznala. Proběhl soud kde ji uložil že během 12 měsíců by to měla splatit. Neplatila nic dá se něco dělat. Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vámi uvedených informací si dovolujeme nastínit dvě možné  situace, ke kterým mohlo dojít.

Jednou z možností (tou pravděpodobnější)  je, že poté, co si brigádnice „přivlastnila“ tržbu, jste podal trestní oznámení a následně proběhlo trestní řízení. Zde lze předpokládat, že soud vynesl trestní příkaz, ve kterém bylo uvedeno, k jakému trestu je brigádnice odsouzena a jakou výši škody (případně do kdy) Vám má nahradit.

Další možností (byť méně pravděpodobnou), jak se situace mohla vyvíjet, bylo vydání trestního příkazu, ve kterém byl uložen trest, přičemž Vy jako poškozený jste byl odkázán na vymáhání náhrady škody prostřednictvím civilního řízení. Následně jste tuto možnost využil a získal rozhodnutí soudu, ze kterého vyplývá, že bývalá brigádnice je Vám povinna uhradit výši škody do určitého data.

V obou výše uvedených případech dojdeme ke stejnému závěru – ať již máte k dispozici  pravomocný trestní příkaz s povinností nahradit škodu nebo pravomocné rozhodnutí civilního soudu (tj. platební rozkaz nebo rozsudek), disponujete exekučním titulem. V praxi to znamená, že by bylo vhodné si dojít na soud (pokud jste tak již neučinil) a požádat o potvrzení doložky pravomocnosti, tj. vyznačení data, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Poté máte na výběr ze dvou způsobů vymáhání své náhrady škody:

a) Můžete se obrátit na některého ze soudních exekutorů (místní příslušnost není stanovena) a pověřit ho na základě plné moci vymáháním náhrady škody. Exekutor se pak obráti na soud, předloží exekuční titul a bude žádat o pověření ze strany soudu. Poté již bude moci konat, tj. vydávat exekuční příkazy a vymáhat Vaše peníze. Exekutor je v tomto směru poměrně dost flexibilní a v zásadě může prostřednictvím exekučních příkazů blokovat dlužníkův majetek.

b) Můžete se obrátit na soud, v jehož obvodu žije dlužník, a podat návrh na výkon rozhodnutí. Tato varianta již od Vás bude vyžadovat vyšší aktivitu, tj. bude potřeba napsat návrh, stanovit způsob vymáhání peněz (např. zda srážkami ze mzdy, obstavením účtu apod.). Zároveň v jednom návrhu na výkon rozhodnutí můžete uvést pouze jeden způsob vymáhání. Faktickým vymáháním pohledávky je pověřen zaměstnanec soudu.

Obě výše uvedené varianty mají své klady a zápory. U varianty a) je nespornou výhodnou, že udělením plné moci exekutorovi v zásadě Vaše aktivita končí. Exekutor může začít jednat a vzhledem k tomu, že je motivován odměnou, která mu dle zákona náleží, lze předpokládat, že bude konat rychle. Je však ale také potřeba počítat, že po Vás exekutor může na začátku jednání požadovat složení zálohy. A v neposlední řadě – pokud by bývalá brigádnice nic nevlastnila, je zde riziko, že by exekuce mohla být zastavena pro nemajetnost a po Vás by mohlo být požadováno uhrazení dosavadních nákladů (tuto možnost je vhodné dopředu projednat s exekutorem).

Varianta b) je pro Vás bezpečnější a levnější (pokud by se jednalo o vymáhání náhrady škody způsobené úmyslnou trestnou činností, byl byste zcela osvobozen od soudních poplatků). Výkon rozhodnutí však může (ale nemusí) dle našich zkušeností trvat déle.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, kdy neznáte majetkové a příjmové poměry bývalé brigádnice, můžete požádat soud o pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí (takto se tato žádost jmenuje). V ní soudu vysvětlíte situace, uvedete na základě čeho chcete vymáhat svoji pohledávku a požádat o předvolání dlužnice za účelem zjištění jejich majetkových a příjmových poměrů. Pokud byste o pomoc žádal kvůli vymáhání škody vzniklé úmyslným tretným činem, opět byste byl osvobozen od soudního poplatku. Jinak by soudní poplatek činil 1.000,–Kč.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 5.3.2014