Vymáhání výživného po bývalém manželovi a jeho současné manželce

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den,

jsem rozvedená, syn studuje na vysoké škole a otec mu neplatí výživné skoro dva roky. Bývalý manžel se znovu oženil. Je možné, aby jeho dluh byl vymáhán po jeho nové manželce? Na koho se s tímto problémem mám obrátit? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládám, že vyživovací povinnost vůči Vašemu synovi vznikla na základě rozhodnutí soudu, ze kterého vyplývá, že otec syna je povinen hradit stanovenou výši výživného za podmínek, které jsou podrobně rozepsány v rozhodnutí soudu (např. do 15. dne v měsíci, k rukám…apod.). Z této skutečnosti fakticky vyplývá, že povinným plnit vyživovací povinnost je bývalý manžel, nikoliv jeho manželka.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není možné vymáhat výživné po manželce Vašeho bývalého manžela např. formou srážek z jejích příjmů či postižením jejího účtu.

Ve svém dotaze však nezmiňujete, zda jste již podnikli (Vy, resp. Váš zletilý syn, který je k tomu oprávněn) nějaké kroky k vymáhání dlužného výživného po povinném (bývalém manželovi). Na základě rozsudku o výživném, který představuje exekuční titul, lze totiž začít vymáhat dlužné výživné formou exekuce nebo výkonu rozhodnutí. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekučním řízení vedeném soudním exekutorem naleznete zde:

http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/

V případě, kdy byste začali vymáhat dlužné výživné prostřednictvím výkonu rozhodnutí či exekučně, lze pro dlužné výživné postihnout mzdu či plat povinného (bývalý manžel), jeho bankovní účet, jeho majetek ve výlučném vlastnictví a nově (od 1.1. 2014)  také majetek patřící do společného jmění manželů.

V situaci, kdy byste si nebyli jistí, zda má bývalý manžel nějaký příjem či majetek, může Váš syn podat na soud, v jehož obvodu má jeho otec bydliště, žádost o pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí. Na základě této žádosti pak soud soud vyzve bývalého manžela, aby soudu sdělil výše uváděné skutečnosti. Za žádost o pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí se platí soudní poplatek ve výši 1.000,– Kč, syn však může zkusit požádat o osvobození od tohoto poplatku. Žádost o pomoc lze k soudu podat i v případě, kdy by se nakonec syn rozhodl vymáhat dlužné výživné prostřednictvím soudního exekutora.

Pro úplnost také dodáváme, že v případě, kdy povinný rodič neplní vyživovací povinnost po dobu delší jak čtyři měsíce (nemusí se jednat o měsíce po sobě jdoucí), se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy. K podání případného trestního oznámení je způsobilý Váš syn. V některých případech může pohrůžka podání trestního oznámení pomoci „nastartovat“ hrazení výživného. Pravdou však je, že v případném trestním řízení se řeší pouze potrestání dotyčného rodiče, nikoliv samotné vymáhání dlužného výživného.

V případě potřeby můžete využít osobní konzultaci v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete na www.obcanskeporadny.cz. Pracovníci občanských poraden Vám mohou poskytnout a vysvětlit vzor žádosti o pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí a zároveň s Vámi mohou Vaši situaci podrobně probrat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.5.2014