Výpověď z nájmu bytu kvůli opožděné platbě

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
kamarádka má nájemní byt a opozdila se s placením nájemného, majitel jí teď donesl výpověď. Ona přitom ty peníze hned zaplatila. Může jí opravdu z bytu vyhodit, jenom protože zaplatila později?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

neuvádíte přesně, jak dlouho Vaše kamarádka na nájemném dlužila, což má vliv na možnosti pronajímatele. Pro jistotu proto popíšeme obě. Zároveň vycházíme z toho, že prodlení s placením nastalo v letošním roce.

1.

Dle ustanoveni Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále OZ) může majitel z důvodu nezaplacení nájmu dát výpověď bez výpovědní doby v případě upraveném v § 2291, odst. 1:

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Dále zákon charakterizuje porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem – nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců.

2.

Pronajímatel má také možnost výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou ze stanovených důvodů (§ 2288 NOZ), mezi něž patří i:

  • Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

I v tomto případě může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu a to v zákonné tříměsíční lhůtě. Jeho povinností je mimo jiné i poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Podání námitek však nemá vliv na povinnost byt vyklidit. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a výpověď vyžaduje písemnou formu. Za toto hrubé porušení lze v současnosti považovat i včasné nezaplacení nájmu (nedá se však vyloučit, že judikatura časem stanoví opak).

Dle Vašeho dotazu lze soudit, že se bude jednat spíše o druhou možnost. Bohužel nedokážeme říci, zda by kamarádka s námitkami uspěla – zcela jistě by záleželo na délce prodlení i důvodu a taktéž na její předchozí platební morálce. Teprve čas totiž ukáže, jak bude výše uvedený paragraf vykládán v praxi.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014