Výpověď z nájmu kvůli dluhu za jeden měsíc

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

kvůli zdravotním potížím jsem od dubna v pracovní neschopnosti a nebudu mít kvůli tomu na zaplacení nájmu. Je pravda, že mě může majitel bytu dát výpověď, i když to bude jen za jeden měsíc? Dá se tomu nějak zabránit?

Děkuju za radu.

 

Odpověď:

Dobrý den,

dle ustanoveni Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále NOZ) Vám může majitel z důvodu nezaplacení nájmu dát výpověď bez výpovědní doby v případě upraveném v § 2291, odst. 1:

„Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.“

Dále zákon charakterizuje porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem – nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců.

Pokud nájemce dluží na nájemném, avšak „jen“ za kratší období nejsou tři měsíce, lze mu dát výpověď dle § 2288, odst. 1, písm.a) NOZ pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu. V tomto případě může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu v zákonné tříměsíční lhůtě. Jeho povinností je mimo jiné i poučit nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a výpověď vyžaduje písemnou formu.

Je na místě zvážit, zda by nebylo dobré vzniklou situaci projednat s pronajímatelem a domluvit se na nějakém řešení, které by vyhovovalo oběma stranám.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.7.2014