Dluh na zdravotním pojištění I.

Dluh na zdravotním pojištění vzniká, pokud není závazek platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění splněn řádně a včas. To znamená, že buď je pojistné zaplaceno v nižší než zákonem požadované výši nebo je zaplaceno po zákonem stanoveném datu splatnosti či není zaplaceno vůbec. Celý příspěvek

Co zvážit před podáním návrhu na povolení oddlužení

Podání návrhu na povolení oddlužení je krok, který ovlivní život člověka i jeho rodiny na několik let. Je proto žádoucí takové rozhodnutí pečlivě zvážit. Lidé se obvykle soustředí na výhody oddlužení a splnění podmínek pro jeho povolení. Ostatní důsledky zůstávají v pozadí, dokud se s nimi úspěšný žadatel o oddlužení přímo nesetká. Úleva a radost z povolení oddlužení se velmi rychle změní v noční můru. Na co je tedy potřeba dát si pozor?

Celý příspěvek

Nevyžádaná zásilka zaslaná spotřebiteli a povinnost za ni zaplatit

I v současnosti se můžeme setkat se situací, kdy je nám doručeno zboží, které jsme si neobjednali. Samozřejmě se může jednat i o omyl, nezřídka je to však záměr odesílatele (podnikatele), který má za cíl dosáhnout toho, abychom si zboží vyzkoušeli. Problém nastává ve chvíli, kdy se podnikatel začne domáhat uhrazení této zásilky a spoléhá se na to, že spotřebiteli přijde nevhodné ponechat si zboží bez zaplacení.

Celý příspěvek

Promlčení a prekluze dle NOZ – III.díl

V předchozích příspěvcích na téma promlčení a prekluze jsme se zaměřili zejména na objasnění obou pojmů a na jejich pojetí očima nového Občanského zákoníku. Současně je však dobré mít na paměti, že se nacházíme na pomyslném časovém rozmezí, které rozděluje období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. – „starý“ Občanský zákoník (dále SOZ) – a nástup účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. – „nového“ Občanského zákoníku.  Celý příspěvek

Ochrana spotřebitele při reklamaci zboží/služeb

Spotřebitelské smlouvy upravuje zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Ten z převážné části přebírá předchozí úpravu spotřebitelských smluv. Vychází tedy ze zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník  a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zároveň reflektuje novou směrnici 2011/83 EU o právech spotřebitelů. Zůstává zachováno pojetí spotřebitele, jako člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

Celý příspěvek

Promlčení a prekluze dle NOZ II.díl

Poté, co jsme si vyjasnili základní pojmy prekluze a promlčení, přejděme nyní k úpravě těchto dvou institutů v zákoně č 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) s tím, že příslušná ustanovení můžeme nalézt v  hlavě V. Obecné části, v dílu 3 (tj. ustanovení § 609 – 654). Pokud se podíváme do NOZ, tak asi první, čeho si všimneme je, že úprava promlčení je daleko obsáhlejší než úprava prekluze. Zatímco promlčení se rozprostírá v ustanoveních § 609 až 653 NOZ (tedy celkem 45 ustanovení), ustanovení o prekluzi je jediné (§ 654). Tím nejspíše zákonodárce naznačuje, že s promlčením se setkáme v životě častěji než s prekluzí.  Celý příspěvek

Promlčení a prekluze dle NOZ 1.díl

Přiblížit a především odlišit pojmy promlčení a prekluze je nesnadný úkol. Přesto se o to pokusíme. Zatímco pojem promlčení pochází od slova promlčet, cizí výraz prekluze by se dal zřejmě přeložit jako propadnutí (něčeho). Co mají oba pojmy společné je to, že se skládají jednak z plynutí času a jednak z nekonání oprávněné osoby. Celý příspěvek

Problematika svéprávnosti II.

Když plná svéprávnost chybí

Ne všechny osoby však plné svéprávnosti završením 18. roku věku dosáhnou. Některé z nich jsou pro duševní poruchu, která není přechodné povahy, omezeny na svéprávnosti již od 18 let. K omezení svéprávnosti však může dojít i v průběhu života, např. z důvodu propuknutí psychiatrického onemocnění, demence apod. Celý příspěvek

Problematika svéprávnosti I.

Účastníky závazkových (a nejen těchto) vztahů jsou vždy osoby, právnické či fyzické. Ve spotřebitelské a dluhové problematice jsou pro poskytování poradenství stěžejní především spotřebitelé a dlužníci – fyzické osoby. Míra jejich svéprávnosti totiž může mít zásadní význam. Celý příspěvek